Artikkelen er frå 2020, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen har fått i oppdrag å lage reguleringsplan for strekninga E39 Stord-Os.

- Vi har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utarbeide ein statleg reguleringsplan for ny E39 Stord–Os gjennom kommunane Stord, Tysnes og Bjørnafjorden, seier Ellen  Slinde, planleggingsleiar i Statens vegvesen.

Strekninga som no skal regulerast er om lag 55 kilometer lang og går frå Ådland på Stord, via bru over Langenuen og vidare nordover til Tysnes til bru over Bjørnafjorden, og blir kopla til ny E39 ved Svegatjørn i Os. Reguleringsplanen skal avklare den framtidige løysinga for europavegen på denne strekninga med veg i dagen, tunnelar, kryss, bruer og tilhøyrande anlegg.

Med utbetra og ferjefri veg vil reisetida på strekninga gå frå 90 minutt til 30 minutt. Dagens riksvegferje mellom Sandvikvåg og Halhjem, samt fylkesferjene Jektevik–Hodnanes og Våge–Halhjem, vil bli erstatta av bruer over Langenuen og Bjørnafjorden.

Skal kartlegge miljø og landskap

- I vedtaket av kommunedelplanen stiller Samferdselsdepartementet ekstra krav til planarbeidet vårt. Dei ønsker ei ytterlegare optimalisering av løysingane, noko som betyr at vi på nokre stadar utvidar arbeidet utover grensene som er sette i kommunedelplanen, forklarar Slinde.

Vegvesenet skal også gjennomføre ei konsekvensutgreiing (KU) for dei delane av strekninga som ikkje allereie er utgreidde. Dette skal sikre at viktige miljø- og landskapsomsyn blir kartlagt og vurdert, slik at ein har eit grunnlag for å vurdere avbøtande tiltak.

Viktig del av utbetra og ferjefri E39

Planprosjektet er eitt av delprosjekta under E39 Stavanger–Bergen, og er ein viktig del av utbetra og ferjefri E39. Målet med strekninga er å redusere reisetida mellom Bergen og Stavanger frå 4 ½ time til ned mot 2 timar. Det vil gje større bu- og arbeidsregionar langs heile strekninga, slik at det blir ein kjeda arbeidsmarknad. Næringslivet kan lettare få tak i råvarer, innsatsfaktorar og arbeidskraft, og det blir tilsvarande enklare å eksportere varer.

Ber om innspel og opplysningar

Det er eit omfattande arbeid som skal i gang. Vegvesenet oppmodar folk med innspel, spørsmål og relevante opplysningar om å ta kontakt med prosjektet innan 30.oktober.

- Det er mykje vi skal undersøke og dokumentere, og vi veit at det er mykje god lokal kunnskap om strekninga som vi gjerne tar imot. På nettsida til prosjektet har vi laga til eit interaktivt kart slik at folk kan følgje med kartleggingsarbeidet, seier Slinde.

 

Sjå kart over varslingsområdet i det interaktive kartet

For meir informasjon, kontakt:
Ellen Slinde, planleggingsleiar i Statens vegvesen
Telefon: 57 67 57 95/992 03 238
E-post: E39StordOs@vegvesen.no

Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Vestland