Artikkelen er frå 2017, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesens forslag til ny E6 mellom Åsen i Levanger og Mære i Steinkjer: 110 km/t, få og effektive kryss samt redusert reisetid på 14 minutt.

Statens vegvesen har satt inn ekstra ressurser i planlegginga av ny E6 mellom Åsen og Mære, og har halvert planleggingstida på den 45 km lange strekningen. Opprinnelig skulle siste del av planen behandles politisk våren 2020. Effektivt arbeid fra Statens vegvesen fører til at politikerne nå kan behandle kommunedelplanen våren 2018.

Se video av strekningen her. 

Du finner plandokumenter her. 

Fire felt og 110 km/t

Etter ei grundig utredning av flere mulige traséer, er Statens vegvesens faglige anbefaling nå klar i samtlige av de fire kommunene E6 går gjennom: Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer. 

- Vi har planlagt slik at det er mulig å bygge 4-felts E6 med ei fartsgrense på 110 km/t. Traséen vi anbefaler gir økt trafikksikkerhet, redusert reisetid og positive regionale effekter, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Bernt Arne Helberg. 

Ei mil mellom kryssene

Anbefalingene til ny E6 oppfyller samfunnsmålet som Statens vegvesen er pålagt å planlegge etter: Å sørge for at aksen Steinkjer-Trondheim har så effektive transportmuligheter, at det oppleves som én arbeidsregion. Effektene av anbefalingen er økt trafikksikkerhet, kortere reisetid, bedre samfunnssikkerhet, et gjennomgående gang- og sykkelvegnett og forbedret tilbud for kollektivtrafikken. 

- Med ei fart på 90 km/t, reduserer du reisetiden med 8-9 minutt. Øker du hastigheten til 110 km/t, reduserer du reisetiden med 14 minutt, sier Helberg.

Det er lagt opp til få kryss, en veg som går utenom tettstedene og omkring ei mil mellom hvert kryss. Kryssløsninger krever mye areal, og færre kryss beslaglegger mindre dyrka jord og holder kostnadene nede, samtidig som det gir ei effektiv gjennomfartsåre. 

Her kommer ny E6 i Levanger

I Levanger kommune fra Ronglan og mot Skogn legges ny E6 i nærheten av den gamle. Det blir planskilt kryss, det vil si kryss i to plan, sør for Holåsen. Deretter går vegen inn i tunnel under Holåsen og Skogn sentrum. Derfra går E6 utenom Nossum og i tunnel under Høgberget. Det blir et planskilt kryss nord for dagens avkjøring til Moan. Dette blir krysset inn til Levanger sentrum. I stedet for å ta dagens sving mot Mule, fortsetter E6 rett frem og går i tunnel under Salthammer, før den går videre mot Verdal. 

Ett kryss i Verdal

I Verdal kommer E6 fra Salthammer i Levanger og ned mot dagens E6. Det blir ett planskilt kryss mellom dagens kryss med fv. 72 i Vinne og Hamnekrysset. Dette blir krysset inn mot Verdal sentrum. Deretter går ny firefelts E6 i nærheten av dagens E6, videre over elva i ny bru øst for dagens bru over Verdalselva. Ny E6 mot Fleskhus blir liggende øst for jernbanen. Det blir ikke kryss på Fleskhus, og E6 går i tunnel videre gjennom berget og kommer ut på Røra. 

Kryss lenger nord på Røra

Krysset på Røra kommer 1,5 km lenger nord enn dagens kryss med fv. 755 mot Inderøy. Deretter går E6 i tunnel gjennom Røskje i Inderøy, og videre nordover vest for jernbanen og vest for Sparbu sentrum i Steinkjer. Nord for Sparbu krysser E6 jernbanen og kobles inn på dagens E6 på Mære. 

Gammel E6 blir ny lokalveg

Ei effektiv gjennomfartsåre med få kryss, krever et godt lokalvegnett. Dagens E6 vil fungere som lokalveg, og vil til en viss grad fremdeles bli mye brukt. Det gjelder blant annet på strekningen mellom Levanger og Verdal, og strekningen mellom Røra og Verdal. Til tross for at lokaltrafikken vil gå her, viser beregningene Statens vegvesen har utført at trafikken vil reduseres betraktelig. 

Parkering og knutepunkt i kryssene

I tilknytning til kryssene så blir det bussholdeplasser og parkeringsplasser både for biler og sykler for pendlere. I tillegg er det lagt opp til et serviceanlegg inkludert døgnhvileplass for tungtrafikken i tilknytning til ett av de fem kryssene på strekningen, tre rasteplasser (Levanger, Verdal og Røra) samt to kontrollplasser i Levanger og Verdal. 

Vegen videre

Det er Regjeringen som har gitt Statens vegvesen i oppdrag å planlegge ny E6. Nasjonal transportplan 2014–2023 ga klarsignal til oppstart av planlegging av E6 fra Åsen nord til Mære.

Strekningen er i NTP kostnadsberegnet til 11,5 milliarder kroner (2017-kroner), og det er foreslått en statlig oppstartbevilgning på 710 millioner og bompenger på 600 millioner kroner i siste del av planperioden, nærmere bestemt fra 2024–2029.

- Vi er ferdige med vår faglige anbefaling. Nå er det opp til politikerne i kommunene å behandle vår anbefaling. Det er også politikerne i Stortinget som bestemmer om de ønsker å prioritere penger til å bygge denne vegen, sier Helberg.  

Kommunene legger opp til et politisk planvedtak i løpet av våren 2018.

KLAR MED FAGLIG ANBEFALING: Prosjektleder i Statens vegvesen, Bernt Arne Helberg, kan nå levere en faglig anbefaling for ny E6 mellom Åsen og Mære til politikerne i kommunene. Foto: Nina Kjeøy
Aktuelt for fylke: Trøndelag, Møre og Romsdal