Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7, og i samarbeid med Saltdal kommune, utarbeidet forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for E6 på strekningen mellom Viskis og kryss med rv. 77.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utbedring av den ca. 5,2 km lange vegstrekningen som har dårlig bæreevne og kurvatur. Planstrekningen er en av flere delstrekninger på den ca. 20 km lange parsellen av E6 mellom Sørelva og Borkamo som for tiden er under detaljregulering.

Planprogram, fastsatt av kommunen 24. juni 2014, ligger til grunn for reguleringen.

Konsekvensutredningen omfatter vurderinger av det planlagte tiltakets virkninger for naturressurser (reindrift) både i anleggs- og driftsfasen.

Planforslaget forutsetter betydelige tilførsler av masser for å sikre akseptable stigninger. På egnede steder langs vegen er det også regulert betydelige arealer til deponering av overskuddsmasser fra planlagt tunnel på rv. 77 gjennom Tjernfjellet.

Høring/offentlig ettersyn

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 12. januar– 24. februar 2015.

Merknader

Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 24. februar 2015 til:

Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen ved Roar Andersen, tlf. 75 55 27 95, e-post: roar.andersen@vegvesen.no

Aktuelt for fylke: Nordland