• I konseptvalgutredningen (KVU) som ble overlevert Samferdselsdepartementet 09.02.2015, anbefalte Statens vegvesen at det bygges helt ny E6 på strekningen mellom Megården og Mørsvikbotn. Den nye vegen legges nokså parallelt med eksisterende E6 fram til Sommerset, og videre med bru over Leirfjorden og ny vegtrasé gjennom Bonådalen.
  • KVU for E6 Fauske-Mørsvikbotn ble sendt på høring til lokale og regionale myndigheter og andre interessenter.
  • Regjeringen valgte konsept 18.12.2015 - i tråd med våre anbefalinger.