Artikkelen er frå 2012, og innhaldet kan vere utdatert.

Rundt tyve frammøtte viste stort engasjement for ny E6 Tana bru på informasjonsmøtet 26. mars.

Den nye brua blir ei såkalt skråstagsbru, bygget i stål, med ett tårn. Den blir bygd 50 meter sør for eksisterende bru, og knyttes til eksisterende vegnett med rundkjøringer på begge sider av elva.

Tre ganger dagens høyde

Dagens bru, som er fra 1948, er 30 meter høy, og har et spenn på 220 meter. Den nye brua blir omkring 90 meter høy, og får et totalt spenn på 245 meter. Den nye brua får 2,5 meter fortau på hver side.

Tanaelva og Tana bru spiller en viktig rolle for kommunens identitet. Den nye brua skal lyssettes spesielt med tanke på å ivareta denne rollen. Det blir lys langs fortauene for de myke trafikantene, men det blir også vurdert lyssetting på skråstag og rekkverk for å understreke den spesielle rollen.

Flytter rasteplassen og river gammel bru

Ved siden av dagens brohode på vestsiden er det opparbeidet en rasteplass «Fiskestanga». Denne må flyttes når den nye brua kommer. Under utarbeidelse av detaljreguleringen blir det tatt stilling til hvor den skal flyttes.

Den gamle brua blir revet når den nye er på plass.

Kulturminner og grunnforhold

I det videre arbeidet er det noen utfordringer som må utredes nærmere:

  • Det er kulturminner i området der rundkjøringa på vestsiden er planlagt.
  • Tanaelva er verna vassdrag og nasjonalt laksevassdrag.
  • Grunnforhold, spesielt på vestsiden.
  • Friluftsområdet «Fiskestanga» er statlig sikra.

Dette er forhold der det blir gjort flere tiltak i videre prosess.

Oppstart i 2014?

Ny E6 Tana bru planlegges med anleggsstart i enten 2014 eller 2018, avhengig av hvilken økonomisk ramme som blir vedtatt for Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Tidsmessig er det dermed lagt opp til et stramt program. Det vil si at vi har liten tid å gå på dersom det skulle dukke opp forhold som er utenfor vår kontroll.

Varsel om oppstart av planarbeid med forslag til planprogram er på høring og offentlig ettersyn til 15. april. Deretter starter arbeidet med detaljreguleringen, som blir sendt ut på høring og offentlig ettersyn til høsten. Det legges opp til at Tana kommune kan behandle forslag til detaljregulering i mars 2013, for mulig anleggsstart i 2014.

Interesse
Rundt tyve frammøtte på informasjonsmøtet om ny E6 Tana bru 26. mars. Foto: Anne sofie Nielsen
Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark