E8 Flyplasstunnelen (rv 862 Tverrforbindelsen) i Troms omfatter bygging av tunnel mellom Breivika og Langnes i Tromsø til erstatning for dagens veg som har dårlig framkommelighet vinterstid på grunn av sterk stigning. E8

Flyplasstunnelen er i Nasjonal transportplan 2022-2033 foreslått med oppstart sent i første 6-årsperiode med 50 mill. Prosjektets kostnad er totalt beregnet til ca. 1,8 milliarder 2021-kroner.

Statens vegvesen planlegger bygging av tunnel og ny veg fra Breivika til Tromsø lufthavn. Planarbeidet gjøres i samarbeid med Avinor og inneholder også forslag til løsning for forlengelse av dagens rullebane mot sør.

E8 Erling Kjeldsens veg – også kalt Tverrforbindelsen - går i dag over Tromsøya fra Breivika til Giæverbukta. Vegen er bratt med stigninger på opp mot ti prosent, noe som vinterstid skaper problemer særlig for busser og vogntog. I landskapet er vegen en barriere mellom tromsømarka og bebyggelsen.

Trafikkmengden på E8 er ca. 15 000 kjøretøy i døgnet. Nå er kapasitetsgrensene nådd for kryssene på begge sider av øya. Krysset i Giæverbukta er særlig belastet: gjennom det går all trafikk til flyplassen, Kvaløya og Karlsøy kommune samt forretningsområdet på Langnes og boligområdene nordvest på Tromsøya.

Videre trafikkvekst vil føre til vesentlig større forsinkelser, lengre køer og lengre perioder med rushtrafikk enn i dag.

Mål

 • Bidra til å nå målene for Tenk Tromsø
 • Oppnå nasjonale målsettinger om et effektivt stamvegnett til viktig nasjonale funksjoner som Tromsø lufthavn
 • Redusere transportkostnadene for næringslivet
 • Forbedre trafikksikkerheten, fremkommeligheten og reisetiden mellom Breivika og Tromsø lufthavn
 • Åpne muligheten for ny arealbruk og forbedrede løsninger for bomiljø, kollektiv, sykkel og gange ved å fjerne/redusere trafikk fra dagens veg
 • Utbygge et mer robust trafikksystem ved hendelser/beredskap
 • Forbedre forholdene for gående og syklende ved kryss og tilkoblingspunkter til hovedvegnett for gående og syklende
 • Avlastning av Giæverbukta
 • Redusert kø i rushtid

Planarbeidet skal resultere i:

 • En vedtatt reguleringsplan som legger til rette for å bygge gode, arealeffektive og attraktive løsninger for Tromsø by med fokus på næringstrafikk, gående, syklende og kollektivreisende.
 • En reguleringsplan som tilrettelegger for en forlengelse av dagens flystripe
Kø på fylkesveg 862. Foto.
Foto: Geir Bakkevoll

Veg:
E8
Fase:
Planfase
Kommunar:
Tromsø
Fylke:
Troms og Finnmark
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029

Området. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Jøran Heimdal

Prosjektleder
Telefon:
97 64 38 25
E-post:

Ellbjørg Schultz

Planleggingsleder
Telefon:
97 65 64 28
E-post:

Sist oppdatert: