Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Utbyggingen omfatter:

 • Bygging av tunnel mellom Breivika og Langnes. Den skal erstatte dagens veg, Tverrforbindelsen, som har dårlig framkommelighet vinterstid på grunn av sterk stigning.
 • Nye rundkjøringer i Breivika og på Langnes.
 • Ny veg til flyplassen (F2-lenka).

Planen ivaretar også en mulig forlengelse av rullebanen ved Tromsø lufthavn, Langnes. 

E8 Flyplasstunnelen er i gjeldene Nasjonal transportplan 2022-2033 foreslått med oppstart sent i første 6-årsperiode. 

For en rask beskrivelse av prosjektet: Se kartfortelling E8 Flyplasstunnelen

Nyheter:

2. mai 2024 - God respons på informasjon om E8 Flyplasstunnelen

12. april 2024 - Offentlig høring - Reguleringplan E8 Flyplasstunnelen

9. november 2023 — Siste nytt om E8 Flyplasstunnelen

Statens vegvesen planlegger bygging av tunnel og ny veg fra Breivika til Tromsø lufthavn. Planarbeidet gjøres i samarbeid med Avinor og inneholder også forslag til løsning for forlengelse av dagens rullebane mot sør.

E8 Erling Kjeldsens veg – også kalt Tverrforbindelsen - går i dag over Tromsøya fra Breivika til Giæverbukta. Vegen er bratt med stigninger på opp mot ti prosent, noe som vinterstid skaper problemer særlig for busser og vogntog. Dagens veg går gjennom tettbebyggelsen og skaper utfordringer med støy og støv.

Trafikkmengden på E8 er ca. 15 000 kjøretøy i døgnet. Kapasiteten til kryssene på begge sider av øya skaper kø. Giæverbukta er særlig belastet med stor gjennomgangstrafikk. Videre trafikkvekst vil føre til vesentlig større forsinkelser, lengre køer og lengre perioder med rushtrafikk enn i dag.

Video - E8 Flyplasstunnelen

Slik har Statens vegvesen planlagt ny E8 Flyplasstunnelen, og ny forbindelse til Tromsø lufthavn, Langnes. Video: Statens vegvesen.

Mål

 • Bidra til å nå målene for bypakke Tenk Tromsø
 • Oppnå nasjonale målsettinger om et effektivt stamvegnett til viktig nasjonale funksjoner som Tromsø lufthavn
 • Redusere kjøretiden og kostnader for næringslivet
 • Forbedre trafikksikkerheten, fremkommeligheten og reisetiden mellom Breivika og Tromsø lufthavn
 • Åpne muligheten for ny arealbruk og forbedrede løsninger for bomiljø, kollektiv, sykkel og gange ved å fjerne/redusere trafikk fra dagens veg
 • Bygge et mer robust trafikksystem ved hendelser/beredskap
 • Forbedre forholdene for gående og syklende ved kryss og tilkoblingspunkter til hovedvegnett for gående og syklende
 • Avlastning av Giæverbukta
 • Redusert kø i rushtid

Planarbeidet skal resultere i:

 • Gode, arealeffektive og attraktive løsninger for Tromsø by, med fokus på næringstrafikk, gående, syklende og kollektivreisende.
 • Tilrettelegge for forlengelse av rullebanen ved Tromsø lufthavn Langens
Kø på fylkesveg 862. Foto.
Foto: Geir Bakkevoll

Vei:
E8
Fase:
Planfase
Kommuner:
Tromsø
Fylker:
Troms
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
Prosjektets kostnad var totalt beregnet til ca. 1,8 milliarder 2021-kroner. 

Området. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Jøran Heimdal

Prosjektsjef
Telefon:
97 64 38 25
E-post:

Roy Lars Olsen

Prosjektleder
Telefon:
90 51 89 42
E-post:

Kathrine Hanssen

Planleggingsleder
Telefon:
48 05 53 69
E-post:

Sist oppdatert: