Statens vegvesen planlegger bygging av tunnel og ny veg fra Breivika til Tromsø lufthavn.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges områderegulering for E8 Flyplasstunnelen, plan-ID 1886, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i kommune- og byutviklingsutvalget 4. april 2024, sak 17/24.

Planarbeidet gjøres i samarbeid med Avinor og inneholder også forslag til løsning for forlengelse av dagens rullebane mot sør. 

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 15.april-10.juni 2024 og vi ber om eventuelle merknader til planen innen 10.juni 2024.

Prosjektet er en del av Bypakke Tenk Tromsø og skal finansieres dels av staten og dels av bompenger.

Kort om planen

Reguleringsplanen skal legge til rette for bygging av ny tunnel fra Breivika til Langnes med tilhørende vegsystem på begge sider av tunnelen. Gjennom dette prosjektet får Tromsø by et mer robust og fleksibelt vegsystem med en effektiv og trygg trasé til Tromsø lufthavn.

E8 Flyplasstunnelen med tilhørende veger vil fjerne de største flaskehalsene på Tromsøya. Det vil få busser og utrykningskjøretøy raskere frem. Utbyggingen vil gi betydelig redusert trafikk i dagens rundkjøringer i Giæverbukta. Det gir økt trafikksikkerhet og alle trafikanter, enten de går, sykler, busser eller kjører gjennom området, vil komme vesentlig raskere fram enn i dag.

Reguleringsplanen legger også til rette for at Avinor kan utvide flyplassens rullebane mot sør.

I dokumentet «planbeskrivelse» kan du lese mer om prosjektets mål, utforming og virkninger. 

Vi har også laget en kartfortelling som gir god oversikt og en rask beskrivelse av prosjektet ved hjelp av forklarende illustrasjoner og mindre tekst.

Utbyggingen vil:

 • Fjerne de største flaskehalsene i Giæverbukta og Breivika og gi økt trafikksikkerhet.
 • Gi økt fremkommelighet som får busser og utrykningskjøretøy raskere frem.
 • Gjøre det mer attraktivt å velge buss som transportmiddel
 • Gjøre det tryggere og enklere å sykle og gå i Breivika og Giæverbukta
 • Gjøre vegnettet i Tromsø mer effektivt og robust
 • Tilby reelle omkjøringsmuligheter ved trafikkstans andre steder i vegnettet
 • Redusere kjøretid og kostnader for næringslivet med å knytte sammen de to største næringsområdene i Breivika og på Langnes.
 • Redusere trafikk på Erling Kjeldsens veg og gi mindre støy for de som bor langs vegen

Reguleringsplanen vil også legge til rette for fremtidig rullebaneutvidelse på Tromsø lufthavn Langnes. En forlenget rullebane vil øke regulariteten under krevende vinterforhold, og kan gi mulighet for å operere med større flytyper, som for eksempel Boeing 787.

Informasjonsmøte, stand og åpen kontordag

Det avholdes informasjonsmøte på rådhuset onsdag 24.april kl. 18.00-20.00. Vi serverer kaffe og kake.

Dagen etter kan du treffe oss på disse stedene:

 • Stand på rådhuset torsdag 25. april i tidsrommet 09.00-13.30
 • Stand på Jekta torsdag 25.april i tidsrommet 15.00-18.00

Egne møter for grunneiere

For berørte grunneiere som ønsker en prat med oss, arrangeres det åpen kontordag fredag 26. april kl. 08.30-15.00. Denne dagen kan du avtale et eget (privat) møte med oss ved å kikke på lenka eller bruke din mobil på QR-koden under:

Skjema for å avtale møte 

Bildet viser en QR-kode som kan scannes med mobil for å få opp skjema for påmelding til grunneiermøte med Statens vegvesen. Bildeteksten sier: Skjema for påmelding til grunneiermøte med oss finner du også ved å scanne denne QR-koden med ditt mobilkamera:
Skjema for påmelding til eget (privat) møte med oss finner du også ved å scanne denne QR-koden med ditt mobilkamera:

NB: Husk  å oppgi navn, telefonnummer og gårds- og bruksnummer/adresse.

 • Det settes av 25 minutter per møte.
 • Møtene avholdes hos Statens vegvesen, Stakkevollveien 35-37. 

Vi er også tilgjengelig for møter utover disse arrangementene.

Vi ber om merknader til planen

 • Send merknader skriftlig til eller til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.
 • Merknaden må merkes med 20/18287.
 • Frist for å sende merknader til planforslaget er 10.06.2024.

Slik leser du planforslaget

Planforslaget består av plankart med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse med en rekke vedlegg. Plankartet og planbestemmelser er juridisk bindende og legger føringer på blant annet erverv (kjøp) av areal til permanente tiltak og midlertidige tiltak.

Grunnlaget for plankartet finner du i de tekniske tegningene, som ligger i tegningsheftene for både vegtiltak og flyplasstiltak. I de såkalte C-tegningene, D-tegninger og F-tegninger kan du se detaljene på utformingen for tiltakene. K-tegninger viser konstruksjonene (kulverter, gangbru, tunnelportal mm.).

For å se hvordan din/deres eiendom blir berørt, se vedlegg 15 og vedlegg 22. Dette er kart/tegninger som viser arealbeslag på de enkelte private eiendommene (ikke offentlig eid). I tillegg viser vedlegg 16 hvilke områder og eiendommer tunnelen går under. Tegningene er basert på planforslaget som er ute på høring.

For en rask beskrivelse av prosjektet: Se kartfortelling E8 Flyplasstunnelen

Ta gjerne kontakt med oss

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte planleggingsleder Kathrine Hanssen på e-post: .

Kontaktperson i Avinor er Elin Nybak. Hun kan nås på e-post: