Filter:

Look to Norway: Vil lære av Norge

— Utslipp-reduksjonen fra asfalt i Norge vekker internasjonal oppmerksomhet. Nå ser Danmark til Norge og vil bruke den norske modellen.

Varsel om oppstart av planarbeid

— Statens vegvesen og Hamarøy kommune skal lage reguleringsplan for E6 Merkforrbakkan, og ber om innspill til planarbeidet.

Teknologiutvikling gir stor samfunnsnytte

— Innføring av digitale selvbetjenings- og informasjonstjenester i Vegvesenet gir kunder og bruker stor nytteverdi. Utviklingen fortsetter fremover.