Risikostyring – systematisk identifikasjon og håndtering av risiko

Tradisjonelt har Vegvesenet benyttet en usikkerhetsstyringsprosess der målet i hovedsak har vært å ha kontroll på kostnadene i et prosjekt. Siden Ferjefri E39 er et kostnadsmessig og teknologisk svært krevende prosjekt, etablerer vi en omfattende risikostyringsprosess der vi systematisk identifiserer risiko som kan påvirke prosjektmålene:

  • kostnad
  • fremdrift
  • HMS (helse, miljø og sikkerhet)
  • fremkommelighet/ tilgjengelighet

Risikostyringsprosessen, som er kontinuerlig og iterativ, har til hensikt å øke sannsynligheten for et vellykket prosjekt ved å:

  • Analysere risiko – hvilke farer/ trusler har vi, hva er årsakene til disse, og hva er konsekvensene?
  • Evaluere risiko – kan vi leve med risikonivået eller må det reduseres, hvordan kan dette gjøres?
  • Håndtere risikoer – gjennomføre tiltak som reduserer risikoene.

Risiko kan defineres som usikkerhet knyttet til forekomst og konsekvenser av uønskede hendelser, der vi kan kvantifisere usikkerhetene ved hjelp av sannsynligheter. 

 Usikkerhet oppstår som oftest på grunn av manglende kunnskap, såkalt epistemisk usikkerhet, men også på grunn av tilfeldige forhold (naturlig variasjon), såkalt aleatorisk usikkerhet. Mye av arbeidet som gjennomføres har til hensikt å redusere denne usikkerheten, blant annet ved å kartlegge grunnforhold, kartlegge miljøfaktorer som vind, strøm og bølger.

Kontakt 

Leder av delprosjektet er Inger Lise Johansen.