Det skal utarbeidast detaljreguleringsplan for ny veg på strekninga Bøgrend–Særensgrend. Planarbeidet er i oppstartsfasen.

Utforminga til vegen er utfordrande der han ligg i eit bratt terreng med fjellskjeringar tett på køyrebanen. Krevjande krappe kurver bidreg vidare til dårlege forhold for trafikantane. Målet med planarbeidet er få godkjend ein reguleringsplan for utbetring av vegen, slik at faren for trafikkulukker blir redusert, framkommeligheten for personar og gods blir betra og at ein får reduksjon av klimagassutslepp.

Veg med bratt fjellskjæring på eine sida og bratt skråning på den andre.
E134 mellom Bøgrend og Særensgrend januar 2023. Foto: Statens vegvesen

Veg:
E134
Fase:
Planfase
Kommunar:
Vinje
Fylke:
Telemark
Lengde:
3000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikkje omtalt

Strekninga Bøgrend–Særensgrend. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Turid Hagelia Korshavn

Planleggingsleiar
Telefon:
93 09 62 82
E-post:

Sigurd Wiberg

Prosjektleiar
Telefon:
95 24 29 30
E-post:

Sist oppdatert: