Artikkelen er frå 2016, og innhaldet kan vere utdatert.

KVU rv.7/rv.52 Gol-Voss går unna i høyt tempo. Likevel blir det veldig lenge til gravemaskinene skal kjøres fram.

- Det er viktig å tenke tidsperspektiv. Ingen av strekningene vi snakker om her er inne i NTP og da snakker vi allerede fram til 2029, understreket leder av styrings- og strategistaben i  Region vest, Tone Oppedal til samarbeidsgruppen for konseptvalgutredningen.

Flam001 (Custom)
Tone Oppedal

Redusert reisetid


Tidligere denne uken ble det tredje møtet med samarbeidsgruppen avholdt i Flåm i Sogn.  Møtene i utredningen blir lagt til ulike steder langs de de to hovedvegene.  Flåm ligger rett nok ved E16, men det er fordi strekningen over Hemsedalsfjellet følger både rv.52 og E16. Tidligere i år har møtene blitt avholdt på Voss og Gol. Neste møte er i Lofthus.
- Prosjektutløsende behov er å sikre bedre framkommelighet, redusert reisetid og lavere transportkostnader for næringstransporten, forklarte David Ramslien for forsamlingen som denne gang talte rundt 60 personer.
Videre redegjorde Ramslien for at oppgaven er blant annet å vurdere hvilken av vegene som reduserer reisetiden for «hele Norge» - altså all trafikk som går gjennom prosjektområdet.

Flam003 (Custom)
Morten Ask, prosjektleder, Kjell Kvåle, Tone Oppedal og Svenn Egil Finden

Begge veier viktige


- Det er viktig å huske at begge vegene skal være viktige veger i framtida. Men det er en av dem som det skal satses ekstra på, spesifiserte prosjektleder Morten Ask.
I materialet som ble presentert på samarbeidsgruppemøtet, er det laget en del streker som indikerer hvor vegen kan gå. Dette er for eksempel tunnel utenom bebyggelsen i Hemsedal (rv.52), tunnel fra Borglaug til Bjøberg for å unngå stigningene i Mørkedalen(fra E16-rv.52).
- Vi har også tegnet en 14 kilometer lang flat tunnel fra Flåm til Gudvangen, sa prosjektmedarbeider Kjell Kvåle.  Så langt kan det se ut som om nettopp denne tunnelen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. 
- Men samfunnsøkonomisk gevinst kan vi ikke bygge for, smilte Kvåle fra talerstolen.

Flam004 (Custom)
David Rramslien

Vinterbøygen


I planene så langt, finnes en hel rekke tenkte linjer. På rv.7 er Hardangervidda selve bøygen vinterstid, men den vakre Måbødalen kan være tung å komme både opp og ned for store kjøretøy uansett årstid. Om stigningen på vegen skal bli mindre enn 5 prosent, så må det lages en lang tunnel fra Eidfjord til Fossli ved Vøringsfossen.
De ulike tenkte linjene skal vurderes ut ifra mange hensyn. Allerede i slutten av april vil det bli gjennomført en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Her vil alternativene bli vurdert ut ifra trafikksikkerhet, men også med hensyn til samfunnssikkerheten. ROS-analysen vil bli gjennomført både ved hjelp av interne spesialister og ekstern hjelp. Om sikkerheten ved noen av løsningene så langt blir vurdert som svært dårlig, blir det luket ut allerede i denne prosessen.
Asplan Viak har fått oppdraget med blant annet å kartlegge områdene som blir påvirket av hvilke konsept som blir valgt. Ingvild Nortveidt presenterte hvordan analysen blir jobbet fram.

Stort influensområde


- Influensområdet er veldig stort. Disse områdene blir utvidet med nye fjelloverganger, forklarte Nordtveit.
Blant spørsmålene som skal søkes svar på, er hvilke deler av Vestlandet og Østlandet får betydelige reisetidsbesparelser. I samme åndedrag også hvilket næringsliv som blir berørt av reisetidsbesparelsene.  Her skal det også utredes virkningene av ny veg for næringsliv, hvordan tettstedene utvikler seg og ulike andre virkninger endringer av vegen vil få.  Metoden som skal brukes er både viten fra andre studier, men det skal også gjennomføres dybdeintervjuer med en rekke personer.
Neste møte i samarbeidsgruppa er den 20. juni. Fram til da skal prosjektgruppa arbeide på spreng for å få fram hvilke konsepter som blir aktuelle.

 

Ingvild Nordtveit, Asplan Viak
Ingvild Nordtveit fra Asplan Viak forklarte om influensområdene til de ulike konseptene. Foto: Tor Arvid A. Gundersen
Aktuelt for fylke: Vestland, Viken