Artikkelen er frå 2014, og innhaldet kan vere utdatert.

Anbefalingen i rapporten konkluderer ikke med om det er en bru eller tunnel som bør bygges. Både tunnel og bru kan redusere reisetiden kraftig og binde byområdene tettere sammen.

- Vi må vite mer om kostnader, teknologisk løsninger, nytten for trafikantene og forhold knyttet til risiko og sårbarhet, før vi kan velge mellom bru eller tunnel Moss - Horten, sier regionvegsjef Per Morten Lund i Region øst, som har ledet styringsgruppa for utredningen.

Oppdraget for konseptvalgutredningen var todelt:

  • Utvikle konsepter som kan redusere Oslofjorden som barriere for transport
  • Utrede bru som alternativ til utvidelse til nytt tunnelløp for rv.23 Oslofjordforbindelsen

I finalerunden har følgende konsepter blitt analysert: forbedret ferjetilbud, veg og jernbane via Hurumlandet og bru og tunnel mellom Moss og Horten.

Utredningen overleveres til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag 19. november.

Bru – kortere reisetid og best for kollektivtransport og sykling
Konseptet med bru mellom Moss og Horten kan redusere reisetiden mellom E6 og E18 med 35-40 minutter. I dette konseptet er det lagt inn kryss med lokalveger som gir kort reisevei mellom Moss og Horten, 10-15 kilometer (avhengig av plassering av kryss). Videre gir dette konseptet god mulighet for å tilrettelegge for kollektivtrafikk og sykling.

For å unngå varige inngrep i landskapet i store vernede områder på søndre Jeløy og i Horten, er det forutsatt at brua legges i tunnel eller kulvert ved ilandføring. Antatte byggekostnader for denne løsningen er 35-60 milliarder kroner.

Tunnel - litt mindre trafikk, men lavere kostnader enn for bru
Konseptet med tunnel mellom Moss og Horten gir omtrent samme tidsgevinst som bru for reiser mellom E6 og E18. I dette konseptet er det ikke mulighet for kryss sentralt i Horten, og reiseveien mellom Moss og Horten blir lengre, ca. 30 kilometer.

En tunnel utelukker imidlertid syklende og gående. Antatte byggekostnader for tunnelen er mellom 15-25 milliarder kroner, som gjør at dette konseptet kommer samfunnsøkonomisk bedre ut enn bru.

Et konsept rommer flere muligheter
I utredningen er det analysert virkninger av ett alternativ innenfor hvert konsept. Valg av andre løsninger innenfor konseptet kan påvirke både nytte og kostnader.

Flere bilreiser og økte klimagassutslipp
Både bru - og tunnelkonseptet gir mer biltrafikk og økte klimagassutslipp. Det er derfor konflikt mellom målene om effektiv transport og om et miljøvennlig transportsystem.

På kort sikt anbefales forbedret ferje og utbygging av rv. 19
På kort sikt anbefales det at rv. 19 utvikles med et høyfrekvent og mest mulig miljøvennlig ferjetilbud. Dette forutsetter utbygging av rv. 19 i tunnel gjennom Moss.

Ikke marked for jernbane over Oslofjorden
Konseptvalgutredningen har analysert jernbanekryssing som en del av Hurumforbindelsen, men en jernbaneinvestering på anslagsvis 40-50 milliarder kroner kan ikke forsvares ut fra markedsgrunnlaget.

Rv. 23 Oslofjordforbindelsen – bru kan gi størst nytte på lang sikt
Den vurderte bruløsningen går over nordenden av Håøya og vil korte ned strekningen mellom E6 og E18 med seks kilometer. Forventet kostnad for bru er anslått til om lag 13 milliarder kroner, mens bygging av nytt løp i Oslofjordtunnelen er kostnadsberegnet til 3,4 milliarder kroner. Bruløsningen vil imidlertid gi en mye lengre strekning med firefelts motorveg enn alternativet med nytt tunnelløp.

Videre prosess
Konseptvalgutredningen er på høring frem til 1. mars 2015 og skal samtidig kvalitetssikres av eksterne konsulenter. Regjeringen beslutter videre behandling.

Lenke til hovedrapport og kortversjon

Aktuelt for fylke: Viken, Vestfold og Telemark