Artikkelen er frå 2014, og innhaldet kan vere utdatert.

Alle interessegrupper inkludert representanter for kommuner og fylker var inviterte til verksted for konseptvalgutredning (KVU) rv. 7 Hardangervidda 4. september

-Forsamlingen er ganske så samstemte når det gjelder behov og løsninger, sier prosjektleder Morten Ask. Det ble ingen høylytte diskusjoner, men en god dialog mellom deltagerne.

Hensikten med verkstedet
KVU-arbeidet blir ledet at Statens vegvesen, i tett samarbeid med Jernbaneverket som deler interessene over vidda. Det var derfor Paal Fosdal, som leder av styringsgruppa (og leder for Styring og strategistab i Region vest) som ønska velkommen til verkstedet.

-Vi har invitert dere hit fordi vi er ute etter innspill fra alle brukergrupper av både veg og bane over Hardangervidda, sa Fosdal. Han understreket at dersom ikke alt foreligger etter denne dagen, vil spørsmål om tilleggsinnspill komme.

Øst/vest-utredningen
Kjell Kvåle sa litt om den pågående Øst/vest-utredningen. Her har det kommet signaler om at vi trenger flere gode transportårer mellom landsdelene. Uansett hva som kommer fram der er fv. 7 over Hardangervidda viktig når det gjelder villreinproblematikk, turisme og transportnæring.

Åpen prosess
Prosjektleder Morten Ask presenterte overordna mål for rv. 7, og om det utredningsarbeidet Samferdselsdepartementet har bestilt av etatene.

-Vi skal levere en ferdig rapport i mai neste år, og underveis i arbeidet kommer vi gjerne på besøk ute i kommunene og hos interessegrupper for å orientere om vårt arbeid, og hente tilbakemeldinger og innspill, sa Ask. Prosessen skal også være åpen for omverdenen.

Gruppearbeid
Tor Atle Odberg fra Citiplan satte hjernene i sving med gruppearbeid. Hva er viktig og særegent i området? Hva er overordna behov og transportbehov for interessegruppene? Hva vil vi unngå og hva er viktigst å oppnå?

Under besvarelsene var det tydelig at en helårs og forutsigbar transportåre er det aller viktigste for samtlige interessegrupper. Og det trenger ikke gå på bekostning av villreinen.

-Vegen er livsgrunnlaget og dersom den blir vinterstengt går det ikke an å bo der, var en stemme fra salen.
-Vegen er viktig også i beredskapssammenheng, dersom E16 blir stengt, sa en annen.

Gruppene var sammensatt slik at interesseområdene var forskjellige. Meningsutvekslingen ble derfor utfyllende og «frodig».

Siden fikk gruppene tegne på kart, noe som utløste stor entusiasme. Transportnæringen vet godt hvor de verste knipene er, villreinkjennerne vet hvor dyrene går og turistnæringen vet hvor det blir utøvd sport og turvandring i forhold til villreintrekk.

Forslag til mindre tiltak, sånn som ny asfalt over hele vidda, omlastingsplass for gods mellom bane og veg, kvileplass for vogntog, korte snarveger i tunnel og til en lengre tunnel som vil «fjerne alle problemer» kom på bordet.

-Alt blir nøye notert, sier prosjektlederen. Nå skal vi finne ut hva de ulike tiltakene vil ha å si for de ulike brukergrupper og interessenter, før vi kan si noe kvalifisert om hva dette vil koste. Han oppfordret deltakerne til å delta i den offentlige debatten for å få gode innspill i prosessen KVU rv. 7 Hardangervidda. For her er mange ulike hensyn som skal ivaretas…

Aktuelt for fylke: Viken