Artikkelen er frå 2015, og innhaldet kan vere utdatert.

Prosjektgruppen har samlet alle gode innspill fra verkstedet i Eidfjord. Forslag til løsninger skal nå tegnes inn på kartskisser.

-Vi skal levere ferdig utredning til sommeren, sier prosjektleder Morten Ask.

Situasjonsbeskrivelse
Utkast til situasjonsbeskrivelse er klart, med bakgrunn i opplysninger/innspill og med tanke på hensynet til villreinen. Ett av målene for å se på nye vegløsninger over Hardangervidda er nettopp med tanke på villreinproblematikken. Her har vi et godt grunnlag også fra tidligere kartlegging.

Så er her mange andre interesser som skal imøtekommes så godt det lar seg gjøre. Blant annet for turistnæringen og transportnæringen.   

Strekningsvis analyse
Prosjektgruppen ser på denne fjellovergangen i flere kortere strekninger, analyserer de lokale utfordringene og kommer fram til eksempelvis to-tre alternativ for hver strekning. På den måten kan det også kartlegges hva som bør komme først og sist i en eventuell etappevis utbygging.

Når forslagene etter hvert er kommet ned på kartet, kan strekningene etter hvert settes sammen til en god løsning.

Framtidige arbeidsmøter
Jernbaneverket og Statens vegvesen har felles interesse når det gjelder kryssing av Hardangervidda og transport av gods og passasjerer. Her skal det samarbeides om forslag til løsninger.

Når det gjelder snøbrøyting og vinterstell vil prosjektgruppen invitere de som kjenner problemene best for å få kartlagt de verste stedene der vegen av og til må stenges.

Morten Ask, Kjell Kvåle og Bjørn Alsaker i KVU Hardangervidda
F.v.:Prosjektleder Morten Ask, Kjell Kvåle og Bjørn Alsaker er sentrale folk i arbeidet med KVU for Hardangervidda. Her tegnes... Foto: Synnøve Lien
Aktuelt for fylke: Viken, Vestland