Det skal legges til rette for utvidelser av oppstillingsområdene, bedring av trafikkavvikling, oppgradering av servicefunksjonene inkludert universell utforming og tilrettelegging for null- eller lavutslippsferger.

Planforslagene sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn fram til 31. august 2020.

planavgrensing detaljregulering Bognes
Kart som viser avgrensingen av området som detaljplanlegges. Illustrasjon.

 

Tilrettelegging for lavutslippsferger i Tysfjord