Dette prosjektet tar for seg detaljreguleringen av området der vi skal bygge kollektivfelt og sykkelveg med fortau, og omfatter også skisse- og forprosjekt for ny gang- og sykkelbru over Ring 3.

Samtidig skal vi bedre betingelsene for kollektivtrafikken.

Sykkelvegsystemet må ha god fremkommelighet, slik at flere tar i bruk sykkel som fremkomstmiddel. Deler av den eksisterende gang- og sykkeltraséen (Heggelibakken) er adkomstveg til flere boliger i planområdet. I reguleringsplanen skal vi skille trafikantgruppene - bilister, gående og syklende - for å bedre trafikksikkerheten.

Ved å etablere kollektivfelt i vestgående retning på Ring 3 skal vi tilrettelegge for god og forutsigbar framkommelighet for kollektivtrafikken. Samtidig skal vi legge til rette for økt bruk av sykkel som transportmiddel ved å bygge en oversiktlig og trafikksikker gang-/sykkelvegtrasé med god framkommelighet. 

Nasjonal transportplan 2014-2023 har som mål at veksten i persontransport i de store norske byene skal tas med kollektivtransport, gange og sykling.

Kartillustrasjon Rv. 150 Ring 3 Holmenveien–Dalsveien
Kartillustrasjon Rv. 150 Ring 3 Holmenveien–Dalsveien Foto: Statens vegvesen

Oversikt over planområdet for kollektivfelt og gang-/sykkelveg langs Ring 3.

Veg:
Rv. 150
Fase:
Planfase
Kommunar:
Oslo
Fylker:
Oslo
Finansiering:
Statlig finansiering
Totalkostnad:
350 millioner. +/- 40 %
Oppstart:
2024
Antatt opna:
2025

Rv. 150 Ring 3 Holmenveien–Dalsveien © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Østensjøveien 34, 0667, OSLO

Kontaktar

Espen Sletten Orten

Planleggingsleder
E-post:

Svend Martin Oppegaard

Eiendom/grunnerverv
E-post:

Sist oppdatert: