Ferjeforbindelsen Moss-Horten (” Den ytre Oslofjordforbindelsen”) binder områdene på vestsiden av Oslofjorden sammen med utlandet, Østfold og Follo. Denne trafikken har økende avviklingsproblemer mellom havna og tilknytningene til E6, både i nord og sør.

Statens vegvesen inviterte til digitalt møte 2. mars 2022 i forbindelse med høring av planprogram, her kan du se opptaket.

Riksveg 19 i Moss er gitt prioritet i Nasjonal Transportplan (2022-2027), som ble behandlet i Stortinget i juni 2021. Prosjektet omfatter planlegging av ny riksveg 19 mellom E6 og Moss ferjekai.

Målet med den nye riksvegen er å bedre fremkommeligheten for riksvegtrafikken i Moss mellom ferjeleiet og E6. Næringstrafikken og kollektivtrafikken skal få bedre fremkommelighet og forutsigbar reisetid, og trafikken i og gjennom byen skal ikke lenger være til hinder for utviklingen av et godt bymiljø. 

Planprogram

Planprogrammet skal beskrive prosjektets arbeid videre og danne grunnlaget for en kommunedelplan med konsekvensutredning.

Sommeren og høsten 2019 utarbeidet Statens vegvesen en silingsrapport som beskriver alternativene for rv. 19 i både nordlig og sørlig korridor. Alternativene satte vi også sammen med mulige lokaliseringer av ferjeleiet. Silingsrapporten danner grunnlaget for planprogrammet for riksvegen. I tråd med gjeldende fremdriftsplan har Statens vegvesen oppsummert planarbeidet i et notat til Samferdselsdepartementet. Departementet skal behandle notatet og komme med sin innstilling før Vegvesenet sender planprogrammet til førstegangs politisk behandling i Moss kommune. Når kommunestyret i Moss har godkjent forslag til planprogram, legger kommunen planprogrammet ut til høring. I høringsperioden vil Statens vegvesen arrangere folkemøter, der innbyggere og andre interessenter kan komme med innspill til det videre planarbeidet. Innspillene kan også sendes på e-post eller brev. Plan- og bygningsloven legger premissene for videre planlegging, med konsekvensutredninger, ytterligere høringer og muligheter for innbyggermedvirkning. Kommunen er planmyndighet og vedtar det endelige planprogrammet.

Miljøløftet Moss

Riksveg 19 er en viktig del av samarbeidsprosjektet Miljøløftet Moss. Dette er et samarbeid som skal bidra til god samordning av areal- og transportutvikling, med nullvekst i den lokale personbiltrafikken som overordnet mål. Avtalen er inngått mellom Moss kommune, Viken fylkeskommune, Bane NOR, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.

Illustrasjonskart planområde rv. 19 Moss.
Illustrasjonskart planområde rv. 19 Moss. Foto: Statens vegvesen

Veg:
Rv. 19
Fase:
Utgreiingsfase
Kommunar:
Moss
Fylke:
Viken
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033

Rv. 19 fra E6 til Moss ferjekai © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Skoggata 19, 1530 Moss

Kontaktar

Kari Floten

Prosjektleder
Telefon:
97 60 23 44
E-post:

Tone Mariann Skjelle Sørensen

Planleggingsleder
Telefon:
97 73 06 38
E-post:

Samir Kolukcija

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
90 10 38 66
E-post:

Sist oppdatert: