Den 17. november 2022 ble reguleringsplanen for prosjektet vedtatt i Sarpsborg kommune. Den vedtatte reguleringsplanen finner du her. 

Vi har følgende planalgte fremdrift for prosjektet:

  • 2023/2024: Grunnerverv
  • 2023/2024: Konkurransegrunnlag
  • 2024: Prekvalifisering av tilbydere og forhandlingsperiode
  • 2024: Forberedende arbeider
  • 2025: Anleggsstart

Hensikten med planen er å bedre fremkommeligheten for busser, gående og syklende og økt trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Prosjektet innebærer en utvidelse av riksveg 22 fra to til fire felt på strekningen mellom Hafslund skole og Dondern for å tilrettelegge for kollektivfelt i begge retninger. Det planlegges også kollektivfelt inn mot rundkjøringen på Dondern fra fv. 118 Skjebergveien og fra øst på Iseveien.

I tillegg legger planen opp til å oppgradere tilbudet for gående og syklende, med sykkelveg med fortau på nordsiden av riksveg 22 og gang- og sykkelveg på sørsiden. Det er også planlagt to fotgjengerunderganger; en ved Hafslund skole og en ved Iseveien senter. Gaten er tenkt beplantet med trerekker og alleer, og det skal oppføres nye støyskjermer på deler av strekningen.

Kartillustrasjon som viser hva som planlegges bygget i prosjektet rv. 22 Hafslund-Dondern. foto.
Kartillustrasjonen viser hva som planlegges i prosjektet. Vi planlegger kollektivfelt og tofelts sykkelveg med fortau langs rv. 22. I tillegg planlegges to underganger, en rundkjøring og nye bussholdeplasser. Illustrasjon: Statens vegvesen

Høsten 2019 forelå et reguleringsplanforslag for prosjektet. På grunn av økte kostnader ble det sommeren 2020 imidlertid bestemt at planforslaget skulle oversendes til Bypakke Nedre Glomma (BPNG), slik at de kunne vurdere om prosjektet skulle reduseres i omfang (fysisk og økonomisk) før fastsetting av styringsmål og videre planbehandling.

Like før behandling av saken ble det besluttet at det skulle gjennomføres en full gjennomgang av hele prosjektporteføljen i BPNG. Det innebar at alle prosjektene skulle vurderes på nytt opp mot omfang, kostnader og ev kuttmuligheter. Dette materialet skulle deretter benyttes som grunnlag for å utarbeide en revidert prioriteringsliste/handlingsplan for store prosjekter i BPNG.

I november 2021 ble planforslaget inkl. kostnadsoverslag behandlet i Vegdirektoratet  og styringsmål (økonomisk ramme) ble fastsatt.

Høsten 2022 ble reguleringsplanen behandlet og vedtatt av Sarpsborg kommune.

Veg:
Rv. 22
Fase:
Planfase
Kommunar:
Sarpsborg
Fylke:
Viken
Lengde:
950 meter kollektivfelt
Omfang:
1450 meter gang- og sykkelveg
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
Prosjektet er omtalt i gjeldende NTP under punkt 11.11.8: «Prosjektet E39 Smiene–Harestad ligger inne i porteføljen for byvekstavtalen for Nord-Jæren, men vil først være aktuelt for mulig oppstart i andre seksårsperiode. Det samme gjelder rv. 22 Hafslund–Dondern, som kan være et aktuelt prosjekt i en kommende byvekstavtale for Nedre Glomma. Regjeringen vil komme tilbake til en eventuell prioritering av disse prosjektene ved neste rullering av Nasjonal transportplan.»
Oppstart:
2025

Rv. 22 Hafslund–Dondern, kollektivfelt © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Anne-Grethe Nordahl

Prosjektleder
Telefon:
971 38 386
E-post:

Jorunn Kveim Låte

Planleggingsleder, Statens vegvesen
Telefon:
99 64 35 01
E-post:

Ann Heidi Ripnes

Grunnerverv
Telefon:
902 39 481
E-post:

Erik Larsstuen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
958 42 248
E-post:

Sist oppdatert: