Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har lyst ut kontrakt for drift av riksvegene i Drammensområdet for perioden 2022-2027. Mindre luftforurensning er ett av målene i kontrakt

Drammen motorvegbru på E18, Norges lengste bru, inngår i driftskontrakten for Drammensområdet.
Drammen motorvegbru på E18, Norges lengste bru, inngår i driftskontrakten for Drammensområdet. Foto: Anita Tveiten, Statens vegvesen

Drammenskontrakten omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver på riksveger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner. I tillegg stiller Statens vegvesen krav om tiltak mot luftforurensning i enkelte av områdene i kontrakten.Frist for å levere tilbud er 17.03.2022 

Femårig kontrakt

Kontrakten varer i fem år, fra 1. september 2022 til 31. august 2027, med mulighet for gjensidig opsjon i tre år + ett års ensidig opsjon.

Kontraktsområdet omfatter kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hole, Kongsberg, Lier, Modum, Ringerike og Øvre Eiker.

Vegnettet innenfor Hole, Ringerike og Modum vil innlemmes i kontrakten først fra 01.09.2023.

Pris er avgjørende for hvem som får tildelt Drammenskontrakten.

Kontrakten er lyst ut på Doffin og TED.

Varierte og krevende oppgaver

– Drift av riksvegene i Drammen og omegn er både variert og krevende. Kontrakten omfatter alt fra drift av motorveger og landeveger til bygater, gang- og sykkelveger, rasteplasser, tunnelløp og bruer, sier byggeleder i Statens vegvesen, Anita Tveiten.

– I tillegg til det som normalt inngår i ei vegdriftkontrakt, stiller vi krav om tiltak mot luftforurensning i Drammen, Asker og Bærum. Her må entreprenøren gjennomføre systematisk feiing på noe av vegnettet hele året samt gjøre ekstra tiltak når det forventes høye konsentrasjoner av svevestøv. 

Totalt omfatter Drammenskontrakten 340 kilometer veg, hvorav 290 kilometer riksveg og 50 kilometer gang- og sykkelveg langs riksveg. Trafikkmengden på riksvegene varierer fra 350 til 84 400 biler i døgnet.

Dette inngår i driftskontrkaten for Drammen og omegn:

 • Motorveger (4-6 felt)
 • Andre riksveger
 • Bygater
 • Landeveger
 • Gang- og sykkelveger
 • 22 tunnelløp (125-3800 m lengde)
 • 381 bruer (bl.a. Norges lengste bru – Drammen motorvegbru 1892 m)
 • 10 rasteplasser/hvileplasser (seks med toalett og en med toalett og dusj)
 • 5 pendleparkeringsplasser
 • Tiltak for reduksjon av luftforurensning i Drammen, Asker og Bærum.
 • Alle andre objekter som normalt er i en driftskontrakt veg (fortau, skilter, rekkverk, overvannsystemer, støyskjermer, gjerder, kantstein, holdeplasser, bygninger, utemøbler m.m.)
 • Vinterdrift (brøyting og strøing m.m.) og sommerdrift (grøntarealer, renhold og feiing m.m.)

Støtte til klimavennlige løsninger

I tillegg til at trafikantene skal komme sikkert fram til planlagt tid, skal Statens vegvesen være en pådriver for bedre miljø og legge til rette for bruk av ny teknologi. Vegvesenet har derfor skjerpet miljøkravene i alle sine kontrakter, med nye krav til miljøsertifisering og rapportering av drivstoff og energiforbruk.

Entreprenøren må holde seg oppdatert om utviklingen av mer miljøvennlige alternativer til dagens materialer og metoder, og på eget initiativ fremme løsninger som kan bidra til en bedre miljøprofil i kontrakten. Statens vegvesen vil bidra med økonomisk støtte til utviklingsprosjekter som bidrar til reduksjon i klimautslippet i kontrakten.

Aktuelt for fylke(r): Viken