Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Godt samarbeid mellom Statens vegvesen og Anlegg Nord AS skal sikre grønnere og mer effektiv drift av vegene i Nord-Troms og Alta-området.

Fra i dag, 1. september, er det Anlegg Nord AS som har ansvaret for å drifte og vedlikeholde 537 kilometer riksveg gjennom Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen i Nord-Troms, og fram til bommen mot Sennalandet øst for Alta i Finnmark. I tillegg kommer E45 fra Alta gjennom Kautokeino til riksgrensen mot Finland. 55 av kilometerne er gang- og sykkelveg. Driftskontrakten gjelder for fem år framover, og i tillegg har begge parter opsjon for drift i inntil tre nye år.

– Målet er å skape forutsigbar framkommelighet og trafikksikkerhet på en bærekraftig måte, sier Torvald Tretteskog, seksjonssjef for drift i Statens vegvesen. Han ser fram til samarbeidet med Anlegg Nord AS.

Representanter fra Statens vegvesen og Anlegg Nord møtes ved en veg og klipper snor for å markere starten på ny driftskontrakt.
Albert Haldorsen fra Statens vegvesen og Raymond Henriksen fra Anlegg Nord AS holder snora mens Hans Albert Hansen, Anlegg Nord AS, og Brede Harby Thomassen fra Statens vegvesen klipper snora for å markere starten av den nye driftskontrakten. Foto: Torvald Tretteskog, Statens vegvesen

Krav til klimakutt og miljø

I den nye driftskontrakten har Statens vegvesen satt nye krav til klima og miljø. Anlegg Nord AS må derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med lavere utslipp, og det skal rapporteres på drivstoff og energiforbruk.

– Alle som vil ha oppdrag for Statens vegvesen må oppfylle krav til miljø- og klimautslipp. I kontrakten har vi satt krav til avfallshåndtering, inkludert slam fra tunnel og strøsand fra vegen, og entreprenøren belønnes for gjenbruk av skilt, forteller Tretteskog.

Alle entreprenører må også være sertifisert innen ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.

Fra by til høyfjell

I konkurranse med nasjonale entreprenørfirmaer var det det Alta-firmaet, Anlegg Nord AS som vant anbudskonkurransen. Fra i dag skal entreprenøren utføre de løpende drifts- og vedlikeholdsoppgavene på riksvegene både sommer og vinter. Kontraktsummen er på 469 millioner kroner (eks. mva).

– Det er en viktig jobb å ta vare på vegene våre. Trafikksikkerhet og god fremkommelighet er noe som berører alle, og vi skal utføre dette på en bærekraftig måte. Dette er en driftskontrakt med varierte utfordringer – fra bytrafikk i Alta til høyfjellsutfordringer over Kvænangsfjellet, sier seksjonssjef for drift, Torvald Tretteskog.

Meld fra til Vegtrafikksentralen

Hvis du som trafikant oppdager trafikkfarlige forhold langs vegen, skal du fremdeles ringe Vegtrafikksentralen på nummer 175 for å melde ifra. Det hjelper ikke å ringe Anlegg Nord eller en av de lokale underentreprenørene. Det er også egne driftskontrakter for fylkesvegene, og disse er det Troms og Finnmark fylkeskommune som har ansvaret for.

Fakta om Statens vegvesens driftskontrakter

  • All drift og vedlikehold av riksveger utføres av private entreprenører på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.
  • Fram til regionreformen trådte i kraft i 2020 var driftskontraktene felles for statlige og fylkeskommunale veger. Etter reformen har Statens vegvesen bare ansvar for riksvegene, og felleskontraktene fases gradvis ut. Fra 1. september 2022 har Statens vegvesen 24 rene riksvegkontrakter, mens 19 kontrakter er felles med fylkeskommunene.
  • Standard kontraktsperiode er fem år, med gjensidig opsjon for inntil tre nye år.
  • Pris skal alltid vektes i tildelingen av kontrakter, men det er åpnet for kombinasjon med andre tildelingskriterier.
  • Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp.
  • Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.

Nye kontrakter neste år 

I 2023 kommer nye driftskontrakter for Øst-Finnmark, Sør-Troms, Ofoten, Nordfjord, Sunnmøre og Romsdal og deler av Telemark. I tillegg til noen geografiske endringer, kan det bli justeringer som følge av at Nye Veier AS overtar drift av enkelte riksvegstrekninger. De nye kontraktene som trer i kraft høsten 2023, lyses ut seinere i høst eller tidlig i 2023.

Dette er de nye kontraktene fra 1. september 2022 – 1. september 2027

Totalt sju nye driftskontrakter for riksveger fra Alta i nord til Stavanger i sør trer i kraft 1. september.

Område

Entreprenør

Kontraktsum (eks. mva.)

Romerike – Gjøvik

Mesta AS

436 mill. kr.

Rogaland

Risa AS

509 mill. kr.

Alta og Nord-Troms

Anlegg Nord AS

469 mill. kr.

Østfold og Follo

Mesta AS

463 mill. kr.

Hardanger og Sogn

Presis Vegdrift AS

670 mill. kr.

Drammen

Vaktmesterkompaniet AS

415 mill. kr.

Midt-Norge

Mesta AS

445 mill. kr.

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark