Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Da jærfirmaet Risa AS overtok som driftsentreprenør, ville Vegvesenet stille opp med en passende oppmerksomhet.

Den symbolske gaven fra Vegvesenets prosjektleder Tor Skårland til Risa AS' prosjektleder Einar Skavland var en spade med påskriften «Lykke til med ny riks- og europavegkontrakt! 9301 Stavanger 2022-27. Trygt fram sammen».

Sistnevnte er et av Vegvesenets slagord, og navnet på en Vegvesenets nasjonale kampanjer for trafikksikkerhet.

Se flere bilder fra overrekkelsen her.

Vegvesenets prosjektleder Tor Skårland overrekker Risa AS' prosjektleder Einar Skavland en symbolsk gave: En spade.
Vegvesenets prosjektleder Tor Skårland overrekker Risa AS' prosjektleder Einar Skavland en symbolsk gave: En spade. Foto: Daniel Skavland, Risa AS

Slik er den grønne driftskontrakten

Kontrakten varer fem år, fra 1. september i år til 31. august 2027. Kontraktssummen er på 508 millioner kroner  pluss moms. I tillegg har begge parter opsjon for drift i inntil tre nye år.

Kontrakten skal sikre grønnere og mer effektiv drift av vegene i (Rogaland sør for Boknafjorden og over fylkesgrensen til Agder.

– Målet er å skape forutsigbar framkommelighet og trafikksikkerhet på en bærekraftig måte, sier prosjektleder Tor Skårland i Statens vegvesen. Hen ser fram til samarbeidet med Risa.

Lokale ringvirkninger

Kontrakten sysselsetter totalt 30 årsverk, hvorav 18 for hovedentreprenør Risa som stiller med 25 biler til kontrakten.

Underentreprenører (UE) stiller totalt med 21 kjøretøy og har som hovedoppgave å hjelpe med brøyting og salting.

Benyttede underentreprenører første driftsår er Nordbø Maskin (Kvistøy), Gausland Transport (Årdal i Ryfylke), Velde Asfalt AS (Sandnes), Eia Hageservice (Hafrsfjord) og Bjørns Hage og Anlegg (Nærbø).

Totalt bidrar disse med åtte lastebiler og seks traktorer/pick ups i forbindelse med vinterdrift for vegene og gang- og sykkelvegene. 

Ut over vinterdrift benyttes UE i forbindelse med daglig renhold av servicebygg. For denne oppgaven er det inngått kontrakt med Insider Facility Solution AS.

Risa AS er godt kjent i området for den nye kontrakten. Selskapet var entreprenør på driftskontrakt Dalane fra 2003 til 2007, og Stavanger fra 2006 til 2017.

Dette er kontraktsområdet

Verdens lengste undersjøiske tunnel og nye klimakrav er en del oppdraget for riks- og europaveger i kommunene Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Flekkefjord, Strand og Hjelmeland.

Kontrakten omfatter 451 kilometer riksveg (inkludert 100 kilometer gang- og sykkelveg) i et stort og variert område:

¤ E39-strekningen fra Mortavika ferjekai i nord og ned over Agder-grensen til Flekkefjord i sør.

¤ Riksveg 426 til Egersund.

¤ Østover fra Stavanger på riksveg 13 via Ryfylketunnelen (verdens lengste undersjøiske tunnel, 14459 meter, åpnet 30. desember 2019) og opp til Hjelmeland ferjekai.

¤ Riksveg 509 via Stavanger lufthavn Sola til Sunde og riksveg 444 til Jæren.

Gjennomsnittlig døgntrafikk varierer fra 2.000 på det laveste og helt opp til 60.000 i by-områder i Stavanger.

Utslippsfrie kjøretøy og andre klimakrav

Vegvesenet har et mål om halvere utslippet på sine prosjekter innen 2030.

Alle nye vegkontrakter Statens vegvesen lyser ut inneholder krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp. Slik kan vi registrere hvilke klimatiltak vi gjør, og sammen med entreprenør evaluere hva som har effekt.

Blant annet er det det strammet inn på kravene til oppsamling av vaskevann før og etter tunnelvask, og entreprenøren må delvis bruke utslippsfrie kjøretøy.

Også utslipp av oljer skal minimeres, og eventelt skadeomfang skal være så lite og kortvarig som mulig. Entreprenør må videre være være restriktiv med bruk av plantevernmidler (som skal være underlagt krav i plantevernforskriften og miljørisikovurdering), og unngå skadelig avrenning som kan forurense jord og vann.

Bruker salt mot svevestøv

På et mindre område i Stavanger, fra Madlaveien til Schancheholen, må entreprenør holde et spesielt oppsyn med svevestøv-verdier. Denne problematikken er størst i perioder med kalde og tørre vinterdager.

I perioder med vindstille, klarvær og frost krever Statens vegvesen at entreprenøren er i forkant, og vurderer om værutsiktene kan medføre fare for høy luftforurensing.

Entreprenøren skal i disse tilfellene salte vegbanen for å holde den fuktig, i tillegg til å vaske den.

I vinterdriften skal salt brukes der det er nødvendig for å få korrekt vinterdriftsklasse. Samtidig skal saltbruken ned ved bruk av værdata og teknologi.

Det skal årlig leveres rapport over utsatte og innsamlede brøytestikker i siste vintersesong. Av hver sesongrapport skal det framkomme hvor mange stikker som lagres for gjenbruk, og hvor mye som leveres til gjenvinning.

Fire kontrakter blir til én

Regionreformen som ble innført 1. januar 2020, innebærer at fylkeskommunene har ansvaret for drift av fylkesvegene.

Den nye kontrakten gjelder derfor utelukkende riksveger, og det er fire gamle kontrakter som er slått sammen til én.

E39 fra Flekkefjord til Bue fases og riksveg 426 til Egersund fases inn i kontraktområdet fra 1. september 2023, resten fra 1. september i år.

Flere nye driftskontrakter

Statens vegvesen ruller ut en rekke nye driftskontrakter i år.

Område Entreprenør Kontraktssum eks. mva:
Romerike – Gjøvik    Mesta      436 mill. kr.
Rogaland  Risa    509 mill. kr.
Alta og Nord-Troms  Anlegg Nord  469 mill. kr.
Østfold og Follo   Mesta 463 mill. kr.
Hardanger og Sogn Presis Vegdrift AS   670 mill. kr.
Drammen    Vaktmesterkompaniet   415 mill. kr.
Midt-Norge  Mesta   445 mill. kr.

Les mer om det her.

Aktuelt for fylke(r): Rogaland, Agder