Mandag 26. februar starter den varslede erosjonssikringen av Ådalselva etter uværet Hans sine herjinger.

Det betyr reetablering av den midlertidige omkjøringsveien som ble laget i fjor høst og som igjen vil lede trafikken over på Årbogveien, tidligere Follumveien.

Bildet viser erosjon og ble tatt 13. august 2023.
Bildet tatt 13. august 2023. Foto: Ringerike kommune

E16 nord for Follum i Hønefoss ligger nær Ådalselva på et parti der terrenget inn mot E16 er utsatt for utgliding og skred ved flom. Uværet Hans førte til at strekningen ble truet, og det er kritisk viktig at disse arbeidene blir gjort.

– Om det ikke gjøres noe, så vil skråningstoppen stadig nærme seg E16 og til slutt true veien. Det går stadig små overflateskred i skredområdet og med eventuell vårflom så er det kritisk viktig å benytte det tidsvinduet vi har nå for å ordne dette, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Har overvåket skredområdet

– Uværet Hans i starten av august 2023 førte til stor vannføring i elva. Flomvann fra overløpet til kraftverket ble ledet rett mot elvas yttersving, nedenfor E16. Hyppige utglidninger og undergraving av elveskråningen førte til at det ble bygd en interimsvei over Treklyngen industriområde til Follumveien og Risesletta. Trafikken gikk på interimsveien så lenge det var aktiv erosjon langs skråningen, sier Eiterjord.

Statens vegvesen har i samarbeid med Ringerike kommune overvåket det skredutsatte området over lengre tid og undersøkt det kritiske partiet grundig.

Reetablerer tidligere omkjøring via midlertidig vei

Omkjøringen blir den samme som i etterkant av uværet Hans, ved bruk av den midlertidige veien som ble etablert, og som ble brukt fram til 27. oktober.

– Da flommen gjorde at Ådalselva vasket ut terrenget og skapte rasfare for E16 ved Follum i Hønefoss, så vi raskt behovet for å etablere en midlertidig vei for E16 som kunne brukes når europaveien ble stengt i påvente av sikring av strekningen forbi skredområdet. Den midlertidige veien blir nå omkjøringsvei igjen, og gjør at trafikken vil bli ledet over på Årbogveien, tidligere Follumveien, som brukes som delstrekning fram til krysset på E16 nord for den skredutsatte strekningen.

Dette skal gjøres

Følgende arbeid skal gjøres:

  • Erosjonssikringen skal utføres som motfylling og plastring. Skredskråningen skal slakes ut.
  • For å komme ned til elva skal det bygges en anleggsvei fra E16 ved rasteplassen og ned til skredgropa. 
  • Overvannshåndteringen langs E16 skal bygges om for å få ledet overvann bort fra vegområdet nær skredområdet og vestover.


Tiltakene vil bedre sikkerheten til skråningen og stoppe erosjonen. 

Utførende entreprenør for arbeidene er Anlegg Øst Entreprenør AS. Den formelle sluttfristen for kontrakten er 28. juni 2024.

– Vi håpet imidlertid å være ferdig med hovedarbeidene i god tid før det, men mildvær og mye regn kan påvirke arbeidene og varigheten, sier Gunnar Eiterjord. 

Nødvendig dialog og avklaringer og godkjenninger er gjort med Ringerike kommune og NVE. Det etableres en sikkerhetsavstand på 20 meter fra skredkanten og dagens elveskråning. Det er gjort grunnundersøkelser og grunnboring før arbeidene nå starter.

– Statens vegvesen som byggherre og entreprenør har stort fokus på sikkerheten under gjennomføring av disse arbeidene, sier Eiterjord.

Trafikksikkerhet

– Når vi har bygget en midlertidig vei, så betyr det at veien ikke holder den samme standarden som øvrig E16. Vi vet også at det ikke er en ideell omkjøring, og at den fører til en merbelastning for nærområdet. Vi ber om at alle trafikanter er oppmerksomme på dette, følger skilting, tar hensyn og kjører etter forholdene. Det er ekstra viktig å ta hensyn til myke trafikanter. Det må forventes noe kø og lengre ventetid for eksempel ved helgeutfarten, avslutter Eiterjord.

Alternativet ville vært å sende store mengder trafikk, inkludert mange vogntog, gjennom sentrumsgatene i Hønefoss, med de utfordringene det gir. 

Slik holder du deg oppdatert

Du finner oppdatert trafikkinformasjon fra vegtrafikksentralene på www.175.no eller i appen Vegvesen Trafikk. Her vil du også finne det nøyaktige tidspunktet for når trafikken legges om og oppdateringer knyttet til omkjøring.

Tidligere pressemeldinger:

Aktuelt for fylke(r): Buskerud