Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen ber Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsette vedlagt planprogram for E134 Dagslett-E18 gjennom et statlig vedtak etter Statens vegvesens forslag med fire alternativer.

-Vi ber også om at departementene beslutter bruk av statlig plan for påfølgende kommunedelplanprosess i h.t. plan- og bygningslovens §6.4., heter det i brevet Statens vegvesen sendte Samferdselsdepartementet før jul 2020.I brevet viser Statens vegvesen videre til bestillingen fra departementet der Statens vegvesen bes om å utarbeide et planprogram for kommunedelplan hvor alle relevante alternativ inngår. Departementet peker også på at det billigste alternativet skal være vurdert.

Vikerkorridoren møter E18 i dette området i Lier. (Foto: Kjell Wold)

Ulike vedtak i Lier og Asker

Planprogrammet for E134 Dagslett - E18 er nå fastsatt i Lier og Asker kommunestyre. Asker kommune har fastsatt et planprogram der alle fire alternativ er med i tråd med Statens vegvesens forslag til planprogram som var på høring. I Lier kommune er det fastsatt et planprogram der bare ett alternativ, Vikeralternativet, skal utredes. Lier kommunes vedtak er dermed i strid med oppdraget Statens vegvesen har. For å kunne løse planoppgaven trengs det også like vedtak i begge kommuner.

Alle relevante alternativ vil ikke inngå dersom vedtaket følges opp, og rimeligste alternativ skal i vedtaket ikke utredes. Dette er i motstrid til både departementets brev og rundskriv der det står at rimeligste realistiske alternativ må være vurdert.

Lier kommune er planmyndighet, og det er lite sannsynlig at planen etter høringen kan vedtas med Lier kommune som planmyndighet. Alternativene innebærer ulik vektlegging av nasjonale og lokale interesser knyttet til jordvern, samfunnsøkonomi, lokalmiljø og utbyggingskostnader, og innsigelse fra en av innsigelsesmyndighetene uansett vedtak av alternativ er sannsynlig.

Statlig plan mest effektivt

Siden det ikke er sannsynlig at det kan fattes like planvedtak i Asker og Lier kommune uten innsigelser, mener Statens vegvesen disse mulighetene er løsninger som vil gi lite effektiv planprosess sammenlignet med statlig plan.

Både Lier kommune og Asker kommune har videre vedtatt en del endringer i planprogrammet. Statens vegvesen mener de fleste allerede inngår i planprogrammet eller kan innarbeides.

Forslag til revidert planprogram

Som grunnlag for departementenes avklaring av hvilke alternativer som skal utredes har vi lagt ved Statens vegvesens forslag til revidert planprogram etter behandling i kommunestyrene, protokoll fra kommunestyrene i Lier og Asker og høringsuttalelser med merknadsbehandling. Begrunnelsen for våre forslag til endringer ut fra kommunestyrevedtakene er lagt ved i et eget notat. Endringene i planprogrammet er oppsummert i en tabell i forordet.

 

 

Oversiktskart linjer planprogram E134 Dagsletta-E18. Illustrasjon: Visuell kommunikasjon/Statens vegvesen
De fire aktuelle korridorene som er utredet for strekningen fram til E18 i Lier. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Viken