Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Mer enn 5000 berørte grunneiere og husstander fikk i dag digitalt varsel om planoppstart for etappe 2 av E18 Vestkorridoren.

Varslingen av planstart på 18 Ramstadsletta–Nesbru med utviklingsområder i Sandvika sjøfront, Ramstad/Solvik og Slependen/Billingstad er den mest omfattende digitale varslingen Statens vegvesen har gjennomført i egen regi noensinne.

-Dette er en viktig milepel for et av landets største og viktigste samferdselsprosjekter, sa vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Hun fikk æren av å trykke på «knappen» som sendte varselet ut til alle eiendommer som ligger innenfor planområdet og som i større eller mindre grad kan bli berørt av E18-prosjektet.

Fristen for å gi innspill til planprogrammet er satt til 14. juni 2021.

Fornøyde ordførere med framdrift i fokus

På planoppstarten deltok de to ordførerne i Asker og Bærum sammen med vegdirektøren, representanter fra Norconsult, og prosjektledelsen for E18 Vestkorridoren. De to ordførerne takket Statens vegvesen for godt og konstruktivt samarbeid så langt og manet for fortsatt stødig fokus på framdrift.

Skal gi ny E18 forbi Sandvika

Planvarslinga markerer den formelle starten arbeidet med detaljregulering for ny E18 fra Ramstadsletta ved Høvik i Bærum til Nesbru i Asker. Reguleringsplanarbeidet bygger på vedtatte kommunedelplaner i Bærum kommune i 2014 og i Asker kommune i 2016.

Hensikten er å legge til rette for ny E18 forbi Sandvika. Prosjektet skal bidra til å gi mer forutsigbar fremkommelighet for nærings- og kollektivtransport, bedre forholdene for kollektivtrafikk, syklende og gående, redusere miljøbelastningene, redusere vegens barrierevirkning på områdene vegen går igjennom samt redusere antall ulykker på strekningen.

Ny E18 vil også bidra til byutvikling i Sandvika, med god kobling mellom byen og fjorden og tilrettelegge for bolig, næring, rekreasjon, attraktive fellesarealer med mer. I Slependen/Billingstadområdet skal planarbeidet bidra til vesentlig bedre trafikkavvikling også lokalt, og på den måten bidra til en videre nærings- og boligutvikling i denne sentrale delen av «bybåndet» mellom Sandvika og Asker sentrum, samtidig som hensynet til eksisterende naboskap bedres.

Egen medvirkningsportal skal sikre god involvering

Prosjektet 18 Vestkorridoren har høye digitale ambisjoner. Så også når det gjelder kommunikasjon og medvirkning. For planarbeidet på E18 Ramstadsletta-Nesbru har rådgiver Norconsult utviklet en egen "medvirkningsportal" for prosjektet som et viktig bidrag for å sikre god involvering Her kan grunneiere og andre enkelt finne informasjon om prosjektet, stille spørsmål og gi innspill til planarbeidet.

To reguleringsplaner

Det er kommunene Asker og Bærum som er planmyndighet, og det skal utarbeides to separate reguleringsplaner. Det er forventet at reguleringsplanene blir lagt ut til offentlig høring i første eller andre kvartal 2023.