Etappe 2 av E18 Vestkorridoren går fra Ramstadsletta i øst til Nesbru i vest. Prosjektet ligger i Asker og Bærum kommuner.

 

Statens vegvesen arbeider med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru. Planleggingen omfatter ny hovedveg i tunnel og dagsone, nytt lokalvegsystem med kollektivløsning og kobling til kollektivknutepunkt i Sandvika, hovedsykkelveg og nettverk for gående og syklende samt tilrettelegging for byutvikling i områdene tilknyttet E18-traseeen. Konsept B er valgt alternativ for  hovedvegsystem for reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru.

Status og framdrift  

I 2024 jobber Statens vegvesen med å få fram søknad om godkjenning av nytt styringsmål for prosjektet.

Kartskissen viser en videreutviklet versjon av anbefalt konsept B. Med utgangspunkt i denne vil Statens vegvesen i 2024 jobbe fram søknad om godkjenning av nytt styringsmål for E18 Ramstadsletta-Nesbru.
Kartskissen viser en videreutviklet versjon av anbefalt konsept B. Med utgangspunkt i denne vil Statens vegvesen i 2024 jobbe fram søknad om godkjenning av nytt styringsmål for E18 Ramstadsletta-Nesbru. Illustrasjon: Norconsult/Statens vegvesen

I mesteparten av 2023 jobbet Statens vegvesen  sammen med rådgiver Norconsult  for å finne løsninger som kan redusere kostnadene for etappe 2 av E18 Vestkorridoren.
Bakgrunnen for dette var et underveis-kostnadsanslag fra november 2022 som viste at beregnede kostnader til prosjektet lå rundt 3,2 mrd. kroner over styringsrammen (P50) på 12,2 (2021-)mrd. kroner. 
Arbeidet med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru ble derfor satt på pause i januar 2023 for å gi Statens vegvesen tid til å optimalisere prosjektet og få kostnadene ned.

I jakten på løsninger som kan få kostnadene ned har Statens vegvesen jobbet med å kostnadsoptmalisere anbefalt konsept B. Vegvesenet har også vurdert nye konsepter, men disse er forkastet ettersom de ikke løser prosjektets utfordringer.

I samråd med Vegdirektoratet vil prosjektet derfor fram mot sommeren jobbe videre med videreutviklet konsept B med tanke på å søke om utvidelse av styringsmålet. Kartlegging av restlevetiden for E18-bruene inngår som del av dette arbeider,

Les også

Fra kommunedelplan til reguleringsplan

Arbeidet med reguleringsplan bygger på kommunedelplan for ny E18 Vestkorridoren, Lysaker-Slependen (godkjent i Bærum kommune 2014) og kommunedelplan for E18 Slependen-Drengsrud (godkjent i Asker kommune  2016). 

Prosjektets medvirkningsportal 

Medvirkningportalen har mer informasjon om planprosessen og arbeidet med reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru. Der kan du også  stille spørsmål og gi innspill til planarbeidet.

Justert etappeinndeling

Den 22.februar 2021 gav Samferdselsdepartementet grønt lys for justering av etappedelingen på E18 Vestkorridoren. Det innebærer at etappe 2 nå går fra Ramstadsletta til Nesbru, ikke Ramstad-Slependen, slik den tidligere inndelingen var. Hensynet til rasjonell utbygging og mulighet til å velge løsning som holder kostnadene nede, var noe av det daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide trakk fram som begrunnelse i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

Hensikt med planleggingen av E18 Ramstadsletta-Nesbru

Hensikt med  planarbeidet er å legge til rette for ny E18 forbi Sandvika. Prosjektet vil bidra til å:

 • Gi forutsigbar fremkommelighet for nærings- og kollektivtransport.
 • Bedre forholdene for kollektivtrafikk, syklende og gående.
 • Redusere miljøbelastningene.
 • Redusere vegens barrierevirkning på områdene vegen går igjennom.
 • Redusere antall ulykker på strekningen.

I tillegg til gjennomgående hovedveg med kollektiv./sambruksfelt, planlegges sykkelveg og gangløsninger samt nytt lokalvegsystem.

Vedtatt kommunedelplaner for E18 Lysaker-Slependen og Slependen – Drengsrud legges til grunn ved utarbeidelse av reguleringsplan for strekningen. 

Prosjektet skal optimalisere de anbefalte løsningene fra disse planarbeidene. Standardvalg og løsninger på strekningen Lysaker – Ramstadsletta skal videreføres i reguleringsplanen.

Statens vegvesen vil redusere klimagassutslippene med 55 prosent både på anlegg og innen drift før 2030. I optimaliseringen av veganlegget skal det legges vekt på løsninger som bidrar til at disse målsettingene nås.

Ramstadsletta–Nesbru slik vi planlegger den 

 • Ny E18-dagsone : 2,3km
 • Ny E18-tunnel: 3,6 km
 • Ny lokalveg langs E18 (inkl. kryss): 5,3 km
 • Løsning for buss langs E18: 5,8 km
 • Ny sykkelveg/gate langs E18: 5,3 km
 • Rampetunneler til/fra Oslo fra E16: 1,5km
 • Rampetunneler til/fra Asker fra E16: 1,3 km
 • Nytt lokalvegsystem på Slependen (inkl. kryss: 1,1 km)

Tidspunkt for ferdig reguleringsplan for E18 Ramstadsletta- Nesbru er anslått til  2027.

Dronefoto Sandvika: Framtidens E18 vil gå i tunnel under Sandvika.
Den framtidige E18 vil gå i tunnel (Sandvikstunnelen) under Sandvika. Foto: Helge Skoglund-Johnsen
Sist oppdatert: