Statens vegvesen gjennomfører grunnundersøkelser på E18 Ramstadsletta–Nesbru. Dette inngår som del av arbeidet med reguleringsplan for strekningen.

Arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for ny E18 på strekningen Ramstadsletta–Nesbru startet i november. Som et ledd i planarbeidet vil Statens vegvesen kartlegge grunnforholdene i områdene der traseen går grundigere.
Undersøkelsene gir viktig grunnlag for å kunne avklare detaljert plassering av ny veg og dermed hvilke areal som skal inngå i planområdet. Statens vegvesen vil blant annet undersøke løsmassenes tykkelse, sammensetning og egenskaper og dybde til berg (fjell).

Undersøkelsene vil bli gjennomført innenfor den stiplede linjen på kartet under og er et supplement til undersøkelsene som ble gjort i forbindelse med utarbeidelse av vedtatt kommunedelplan for Bærum og vedtatt kommunedelplan for Asker. Arbeidet vil etter planen pågå i 2021 og 2022. Berørte grunneiere blir varslet i eget varslingsbrev.

Kartskisse over området for grunnundersøkelser E18 Ramstadsletta–Nesbru
Kartskisse over området for grunnundersøkelser E18 Ramstadsletta–Nesbru. Foto: Statens vegvesen

Hvordan foregår undersøkelsene:

Undersøkelsene gjennomføres som sonderinger og prøvetaking, brønner og refraksjonsseismikk. Se Informasjon om grunnundersøkelser (PDF) for nærmere beskrivelse av metoder.

Hvor skal undersøkelsene foregå? (Last ned)

Planlagte/foreslåtte plasseringer av de forskjellige grunnundersøkelsene er vist på vedlagte kart som du kan laste ned. Eiendomsgrenser er vist med stiplet rød linje, og gårds- og bruksnummer er oppført. Det er to forskjellige typer kart:

  • Refraksjonsseismiske undersøkelser – Oversiktskart refraksjonsseismikk med tilhørende områdekart 1-5.
  • Øvrige grunnundersøkelser – Oversiktskart grunnundersøkelser Ramstadsletta-Nesbru med tilhørende detaljkart (områder) V001-V008.

Bruk oversiktskartene til å finne ut hvilke detaljkart du ønsker å se på.

Sist oppdatert: