Statens vegvesen tar med fire linjer på E39 Digernes–Ørskogfjellet i planprogrammet.

Ved årsskiftet 2022-23 la Statens vegvesen ut planprogram for arbeidet med kommunedelplan for ny E39/E136 Digernesskiftet – Ørskogfjellet ut på høring. I løpet av høringsperioden i 2023 kom det inn forslag til nye veglinjer som Statens vegvesen har valgt å ta med inn i planprogrammet.

Nye alternative linjer må ut på høring og offentlig ettersyn før de kan tas inn i et planprogram. Statens vegvesen sender nå disse til en høring hos regionale myndigheter og andre organisasjoner med interesse i saken.

Samtidig blir tillegget til planprogrammet gjort offentlig gjennom annonsering i aviser lest på stedet og på nettsider hos Ålesund kommune og Statens vegvesen. Ut over de ny nye linjeforslagene vil det ikke bli tatt inn nye vesentlige endringer i planprogrammet.

De nye linjene blir omtalt som M2, N2, D1.3 og H1+J2.

Det er bare de nye alternativene som er presentert her som er lagt ut til høring og offentlig ettersyn nå og som det blir bedt om uttalelse til. De tidligere alternativene har vært til uttalelse før og er ikke grunnlag for uttalelser nå i denne omgangen. Det er ikke gjort endringer i metoden som skal brukes for planarbeidet, så tillegget omhandler i hovedsak en omtale av veglinjer som ikke var med i det opprinnelige planprogrammet.

Kart E39 Digernes–Ørskogfjellet

Merknadsfrist

Statens vegvesen ber om at relevante merknader til tillegget sendes innen 21. mars 2024 til:

  • Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER eller 
  • Merknader blir merka med: «Merknad til E39/E136 Digernesskiftet–Ørskogfjellet –kdp – 22/13369»

_______________________________________________________________________________

Dokumenter

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal