Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har tildelt Letnes Entreprenør AS oppdraget med å planlegge, prosjektere og bygge 10 kilometer ny E6 i Grong kommune i Trøndelag.

De siste månedene har tre entreprenører konkurrert om å få bygge dette prosjektet. Tilbudsfristen gikk ut 21. januar.

Evalueringen viser at Letnes Entreprenør AS var lavest i pris og totalt sett hadde det mest fordelaktige tilbudet, selv om de andre entreprenørene var noe bedre på de øvrige tildelingskriteriene (organisering og tilbudt nøkkelpersonell, gjennomføring av oppdraget, fremdrift og anleggets kvalitet).

Kontraktsummen er ca. 204 millioner kroner.

- Anskaffelsesprosessen med såkalt konkurransepreget dialog mener vi har vært veldig vellykket så langt. Alle de tre entreprenørene kom med gode forslag som gav prosjektet betydelig merverdi opp mot det en sammenlignet mot (vedtatt reguleringsplan fra 2018). Kontraktsummen viser at bygging av ny og bedre veg ikke blir dyrere enn å utbedre eksisterende veg, samt at vi nå sikrer bedre kvalitet og regner med å få mindre overraskelser underveis. Løsningene som entreprenørene har gitt pris på, er konferert om med sektormyndigheter og grunneiere i dialogprosessen, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

- Vi vil nå inngå kontrakt med Letnes Entreprenør AS om planlegging, prosjektering og utbygging av E6 Fjerdingen-Grøndalselv torsdag denne uka, sier Johnsen.

Byggestart i 2022

Kontrakten er en totalentreprise hvor både reguleringsplanlegging, prosjektering og utbygging inngår. Letnes Entreprenør AS har med seg Sweco for å bistå med planlegging og prosjektering.

- At også reguleringsplanlegginga er med som en del av byggekontrakten er noe som så vidt vi kjenner til ikke har vært gjennomført tilsvarende tidligere. Dette er en måte å gjøre det på som vi tror gir et godt resultat for prosjekter av en slik art som her, som har lite interessekonflikter og få grunneiere, sier byggeleder Arild Gjerde i Statens vegvesen.

- 2021 vil gå med til å få utarbeidet og behandlet reguleringsplanen. Vårt utgangspunkt er det nylig vedtatte planprogrammet, som skisserer hva vi skal gjennomføre i løpet av reguleringsplanperioden. Vi håper på byggestart våren 2022 og ferdigstillelse i 2024, sier Gjerde.

Om prosjektet

Vegtraseen som inngår i kontrakten ligger stort sett utenfor dagens trase og er i hovedsak plassert på østsiden av dagens E6. Den nye planen legger opp til en ny veg med et svært begrenset antall avkjørsler.

Dagens E6 Fjerdingen-Grøndalselv oppfyller ikke kravene til vegbredde på europaveg. Den nye vegen skal oppgraderes til dagens standard for nasjonale hovedveger. Tofeltsvegen vil få en bredde på ni meter. Fartsgrensen det legges opp til er 90 km/t.

Målsettingen med utbyggingen er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på den ca. 11 km. lange strekningen, heri inngår også kontrakten K1 Fjerdingelvbrua med tilstøtende veger som er under bygging. 

Kartet viser strekningen som skal bygges ut, fra Fjerdingen til Grøndalselv. Fjerdingselvbrua inngår som en egen kontrakt, og er under bygging.
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag