Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Etter sommerferien starter første byggetrinn i etableringen av nytt kryss på E6 ved Gardermoen Næringspark.

Illustrasjon av første byggetrinn av nytt kryss ved Gardermoen Næringspark.
Illustrasjon av første byggetrinn av nytt kryss ved Gardermoen Næringspark. Foto: Statens vegvesen

Krysset skal ivareta trafikksikkerheten for trafikken på E6 og gi forsvarlig avvikling av tungtrafikken til og fra næringsvirksomhetene i Gardermoen næringspark.

På sikt skal det etableres et nytt, fullverdig kryss på E6. Grønvollkrysset skal erstattes av et nytt kryss lenger nord. 

Det nye krysset, der bygginga starter over sommeren, blir i første omgang bygd som et forenklet kryss med ramper til og fra nordgående kjøreretning på E6. 

I tillegg skal deler av fylkesveg 1551 Trondheimsvegen legges om og få ny rundkjøring, og boligområdet som har atkomst fra den kommunale Grønvollvegen, får ny atkomst. Det blir også bygd støyvoller og andre støyskjermingstiltak for boligområdet. 

Rampene på østsiden i dagens Grønvollkryss som er tilknyttet E6, vil bli fjernet.

Trafikksikkerhet, arealutvikling og støyreduksjon

– Dette første byggetrinnet i etableringen av nytt kryss, vil gi en tryggere avkjøring til næringsparken og Jessheim Nord sørfra på E6. Det nye krysset åpner for videre arealutvikling i næringsparken både vest og øst for E6, sier byggeleder Alf Gotuholt i Statens vegvesen.

– Fylkesvegen lokaliseres lenger fra etablerte boligområder, og sammen med støytiltakene vil trafikkstøyen bli betydelig redusert for mange boliger, forklarer han.

Liten innvirkning på trafikken i anleggsperioden

Entreprenør JR Anlegg AS skal bygge krysset på oppdrag for Statens vegvesen. De starter opp for fullt etter sommerferien i år. Høsten 2024 skal krysset stå ferdig og åpnes for trafikk.

– Hoveddelen av anleggsvirksomheten vil foregå utenfor områder der det i dag er daglig ferdsel. Trafikken på E6, fylkesvegen og den kommunale vegen vil derfor ikke blir påvirket i vesentlig grad, sier byggeleder Gotuholt. 

Han sier at det i korte perioder likevel vil bli behov for å snevre inn nordgående kjørebane på E6. I tillegg blir det nødvendig å legge om trafikken på fylkesvegen og den kommunale vegen ved boligområdet når disse vegene skal opparbeides og koples til øvrig vegnett. 

JR Anlegg AS vil da dele opp arbeidet i faser og mindre deler mens trafikken ledes trygt utenom eller gjennom anleggsområdet. 

Privat og statlig finansiering

Byggingen av det første trinnet i etableringen av nytt kryss på E6 ved Gardermoen Næringspark, har en kostnad på vel 80 millioner kroner, eksklusiv mva og byggherrekostnader. 

Finansieringen av prosjektet bygger på rekkefølgekrav i reguleringsplanene, der utbyggere i næringsparken betaler bidrag ut fra hvor mye de kan bygge ut. I tillegg bidrar staten med en del. 

Planen er at det skal etableres ett nytt, fullverdig kryss på E6 som erstatter dagens Grønvollkryss. Andre byggetrinn vil da bestå i bygging av ramper til og fra sørgående retning på E6 og ny bru over E6. 

Videre utbygging av kryssområdet henger sammen med bidragene fra utbyggerne. Neste byggetrinn vil starte når nødvendig prosjektering og finansiering er klar. 

Aktuelt for fylke(r): Viken