Artikkelen er fra 2016, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen ønsker sammen med Hæhre entreprenør AS og Rana kommune å videreutvikle E6 løsningen fra Raufjellforsen til Krokstrand. Formålet er å kunne gjennomføre byggingen på en enklere måte samtidig som det legges til rette for en vegstandard som tillater fartsgrense på 90 km/t langs hele strekningen. Dette medfører at dagens avkjørsler i større grad må samles.

Kart E6 Raufjellforsen-Krokstrand
E6 Helgeland nord

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn vil du motta et brev i posten.

Rana kommune som ansvarlig myndighet vurderer at reguleringsplanarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning (KU) i h.h.t. konsekvensutredningsforskriften. I forbindelse med planarbeidet er det gjort kartlegging av natur-mangfold som gjør rede for naturverdier og som går inn i planbeskrivelsen.

Innspill

Vi ber om at du sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 14. desember 2016. Send det til oss skriftlig enten med vanlig post:

  • Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller
  • med epost: 

Kontakt

Dersom du har spørsmål om planarbeidet kan du kontakte:

  • Stefan Kersting, tlf. 75 58 61 30 epost: 
  • Børge Johnsen, tlf. 75 11 48 36 epost: 
Aktuelt for fylke(r): Nordland