Konseptvalgutredninger som pågår. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Konseptvalgutredning (KVU)