Utfordringsnotat for KVU rv. 658 Ålesund–Vigra blei oversendt Samferdselsdepartementet i juni 2021.

Utfordringsnotat for KVU rv. 658 Ålesund–Vigra (PDF)

Tildelingsbrev fra samferdselsdepartementet 27. juni 2017

Supplerende oppdragsbrev fra samferdselsedepartementet 14. mars 2019

9. og 11. november 2021 arrangerte Statens vegvesen og Norconsult idéverkstad om KVU-en: Verkstadrapport KVU rv. 658 Ålesund–Vigra (PDF)

På idéverkstaden holdt Aud Tennøy frå Transportøkonomisk institutt (TØI) denne presentasjonen: KVU rv. 658 - presentasjon Aud Tennøy (idéverksted).pdf

Referansegruppemøte torsdag 8. desember

Statens vegvesen inviterer til referansegruppemøte for KVU rv. 658 Ålesund-Vigra på Teams torsdag 8. desember klokka 09:00-11:30. Føremålet med møtet er å gje deltakarane informasjon om det pågåande utgreiingsarbeidet for konseptval rv. 658 Ålesund-Vigra. Lenke til møtet vil bli gjort tilgjengeleg kort tid på førehand.

Konseptvalutgreiinga vil sjå på fleire ulike konsept for å løyse utfordringane.

I KVU-arbeidet blir det brukt ein firetrinnsmodell for å utvikle konsept:

  1. Revurdere: Kan ein setje i verk tiltak som reduserer transportbehovet, eller kan andre transportformer utnyttast betre?
  2. Optimere: Kan den eksisterande infrastrukturen optimaliserast og gi meir effektiv utnytting?
  3. Byggje om: Kan ein byggje om eksisterande infrastruktur, til dømes utvide eksistande vegar?
  4. Byggje nytt: Dersom dei tre første trinna ikkje løyser det definerte behovet, står ein att med nyinvesteringar og større ombygging av infrastruktur.

Statens vegvesen reknar med at konseptvalutgreiinga kan vere klar i ved årsskiftet 2022/23. Dette er blant anna avhengig av kva utgreiingar som må gjerast.

Veg:
Rv. 658
Fase:
Utgreiingsfase
Kommunar:
Giske, Ålesund
Fylke:
Møre og Romsdal

Rv. 658 Ålesund–Vigra © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Ole-Mathias Nes

Prosjektleiar
Telefon:
576 55 964
E-post:
Sist oppdatert:

Gå vidare