Statens vegvesen går for en kombinasjon av bruk av Rådhusplassen og Ring 3 som beredskapstrasé når Ring 1 stenger midlertidig i tre år.

Dette tilfredsstiller behovene for beredskapstrasé, samtidig som Rådhusplassen spares for inngripende tiltak. Arrangementer som 17. mai-feiring, Oslo Maraton, VG-lista, Oslo Pride og lignende vil kunne gjennomføres som planlagt.

Gule ledeskinner på bakken: Det blir ikke asfalt på Rådhusplassen. I stedet tas ledeskinner i bruk. I normalsituasjon er det ikke tillat med biltrafikk på Rådhusplassen. Ledeskinnene ligger flatt på bakken. Når beredskapsvegen tas i bruk, kan det raskt bli montert refleksskilt som tydelig markerer at det da også er en veg for biler. Det legges til rette for flere kryssingsmuligheter i ledeskinnene.
Gule ledeskinner på bakken: Det blir ikke asfalt på Rådhusplassen. I stedet tas ledeskinner i bruk. I normalsituasjon er det ikke tillat med biltrafikk på Rådhusplassen. Ledeskinnene ligger flatt på bakken. Når beredskapsvegen tas i bruk, kan det raskt bli montert refleksskilt som tydelig markerer at det da også er en veg for biler. Det legges til rette for flere kryssingsmuligheter i ledeskinnene. Illustrasjon: Statens vegvesen

Sommeren 2024 starter arbeidet med nedsenkning og terrorsikring av Hammersborgtunnelen og oppgradering av Vaterlandstunnelen på Ring 1 i Oslo sentrum. I dag fungerer Ring 1 som beredskapsvei for Operatunnelen. Dersom det skulle skje en alvorlig hendelse, for eksempel en bilbrann, der begge tunnelløp må stenges og evakueres, er det behov for et alternativ de tre årene arbeidene med Ring 1 skal pågå. 

Bruk av beredskapstrasé

Ved en alvorlig hendelse i Operatunnelen i denne perioden skal mest mulig trafikk på E18 og E6 omdirigeres til Ring 3. Trafikken føres også tilbake til Ring 3 via rundkjøringene på Filipstad og ved utløpet av Ekebergtunnelen ved Sørenga, men en del av trafikken til og fra sentrum og indre by må gå via Rådhusgata og Rådhusplassen. Uten bruk av Rådhusplassen vil øvrige sentrumsgater få så høy belasting at alt står i fare for å stoppe opp, noe som kan gå ut over liv og helse. Erfaringstall viser at beredskapstraséen vil bli benyttet få ganger per år, og i kortere tidsperioder.

Bymiljøetaten i Oslo kommune skal behandle søknaden om å bruke Rådhusplassen/ Rådhusgata som beredeskapstrasé.

Midlertidig merking på Rådhusplassen

Statens vegvesen har vurdert montering av ledeskinner til å være tiltaket med minst inngrep på Rådhusplassen, samtidig som det ivaretar trafikksikkerheten. Dette gjør at plassen i en normalsituasjon i all hovedsak kan brukes som i dag, mens det ved hendelser effektivt kan monteres opp skilter i ledeskinnene for å markere beredskapstraseen.

Rådhusgata foreslås skiltet som forkjørsgate for å sikre mer effektiv trafikkflyt både for syklister i normalsituasjonen, og ved tømming av Operatunnelen i en nødsituasjon. Rådhusgata er en meget viktig sykkeltrasé, og omgjøring fra lysregulering til forkjørsgate vil legge til rette for en bedre sykkeltrasé i sentrum. Statens vegvesens anbefaling er at Rådhusgata og beredskapstraseen over Rådhusplassen prioriteres som sykkeltrasé i en normalsituasjon. Gaten merkes og skiltes for sykling i blandet trafikk.

Arrangementer kan gå som normalt

Rådhusplassen spiller en viktig rolle for livet i byen. Plassen fylles med festivaler, konserter og idrettsarrangementer. I løsningen legges det opp til at alle dagens arrangementer på Rådhusplassen skal kunne gjennomføres som i dag. Statens vegvesen vil gå i dialog med hver enkelt arrangør for nærmere tiltak og tilpasninger.

For mer informasjon:

Halvard Gavelstad
Prosjektleder trafikk
Statens vegvesen

926 64 092

Halvard Gavelstad, Statens vegvesen, prosjektleder trafikk, Ring 1-prosjektet
Halvard Gavelstad, Statens vegvesen, prosjektleder trafikk, Ring 1-prosjektet Foto: Erik Larsstuen
Aktuelt for fylke(r): Oslo