Fra 1. august blir det omfattende gravearbeider i Brenneriroa. Både Løten kommune og Statens vegvesen skal utføre store arbeider i krysset.

Løten er i vekst. Det er tilflytting og det bygges mange nye boliger. Det legger press på infrastrukturen i området. Både veger, gang- og sykkelveger og vann- og avløpsnett må skiftes ut og bygges nytt. Som følge av framdriften i disse aktivitetene har Løten kommune sett at det er behov for å sette i gang tiltak nå.

Oppstart 1. august

Arbeidene med vann- og avløpsledninger og gang- og sykkelveg langs Brennerivegen er allerede godt i gang. Fra 1. august starter arbeidene med å anlegge midlertidige omkjøringsveger i området rundt krysset. Samtidig pågår byggingen av ny butikk.

Stengt kryss og omkjøring fra 1. september

Fra 1. september til ca. 1. november blir Chausseen (gamle rv. 25) gjennom krysset i Brenneriroa stengt. Det blir anlagt omkjøringsveger slik at en kommer fram på Budorvegen og til Brennerivegen fra vest. Trafikk fra Slettmoen må da kjøre om Ånestad for å komme seg vestover.

Nye vann- og avløpsledninger

- Vann- og avløpsledningene i Brennerivegen og Budorvegen må oppgraderes, blant annet på grunn av nye boligområder og ny butikk i Brenneriroa. I Brennerivegen bygges ny gang- og sykkelveg, som bedrer trafikksikkerheten for nåværende og nye beboere i området. Framdriften for utviklinga i området gjorde det nødvendig å skifte ut disse ledningene nå i sommer, sier virksomhetsleder Erik Adolfsen i Løten kommune.

Det er ikke bare vann og avløp som er modent for utskifting. Det samme gjelder for trafikklysene i krysset. Disse arbeidene er det Statens vegvesen som står for. Statens vegvesen og Løten kommune koordinerer seg slik at arbeidene kan gjøres samtidig slik at anleggsperioden blir så kort som mulig.

Nytt signalanlegg og nye kabler

-Utskifting av vann- og avløpsledningene i området er et omfattende arbeid og mer eller mindre hele krysset må graves opp. Statens vegvesen må skifte ut signalanlegget i krysset og tilhørende kabler. Når krysset graves opp er det fornuftig og besparende å gjøre disse arbeidene samtidig sier prosjektleder i Statens vegvesen, Arne Meland.

Ny gang- og sykkelveg langs Brennerivegen

I tillegg bygge Løten kommune ny gang- og sykkelveg langs Brennerivegen. Statens vegvesen og Løten kommune samarbeider og koordinerer arbeidene mellom seg slik at alt kan bli gjort samtidig. På den måten minimere ulempene for trafikanter og beboere i området, sier Adolfsen.

Samtidig med store arbeider i Veenskrysset

Bygging av rundkjøring i Veenskrysset har vært planlagt i lang tid. Det gamle krysset skal bygges om til rundkjøring og vi skifter samtidig ut støyskjermen langs Kongsvegen. Dette arbeidet ble mer omfattende enn opprinnelig tenkt, da røret for Vingerjessa under Stasjonsvegen inn mot Løten sentrum også måtte skiftes ut. Det er nødvendig å stenge vegene i området for å få gjennomført arbeidet på en sikker og effektiv måte, sier prosjektleder Arne Meland i Statens vegvesen.

- Løten er i utvikling, det skjer mye fint på mange områder og da må det graves og legges til rette med nye infrastruktur. Vi er klare over at det kan oppleves som plagsomt når de vanlige ferdselsårene stenges og at det medfører til dels lange omkjøringer og ulemper for folk, men når vi er ferdige er det mye nytt både i bakken og i dagen som kommer Løten og Løtens innbyggere til gode i mange år fremover. Vi beklager ulempene dette medfører for trafikantene i sommer og i høst, er hilsenen fra kommunen og vegvesenet.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet