Statens vegvesen skal i samarbeid med Tynset kommune revidere reguleringsplanen for rv. 3 Tunna bru med tilstøtende veg.

Reguleringsplanen for Tunna bru ble vedtatt 27. oktober 2020, men noen justeringer var nå nødvendig.

Reguleringsendringen omfatter:

  • Utvidelse av planområdet mot nord
  • Stedvis justering av ny rv. 3, samt justering og flytting av kryss fv. 2246 til Lonåsen
  • Endret brukonsept
  • Utvidelse av deponiområder innenfor planen
  • Justering og komplettering av regulerte adkomstveger til jord- og skogbruk

Planen vil ikke utløse krav om konsekvensutredning (KU).

Luftfoto av utviding.
Vedtatt planområde må utvides noe mot nord.

Møtetid 20. september

Onsdag 20. september kl. 17:00 til 19:00 vil det være mulig å treffe oss på anleggsriggen for Tunna bru. Det er da anledning til å få informasjon og komme med innspill til oppstartsvarselet.

Eventuelle innspill til oppstartsvarselet sendes skriftlig til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller . Innspill merkes med «22/218466»

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:

Byggeleder Stig Johansen, 970 67 709, eller

Spørsmål om planprosessen kan rettes til:

Planleggingsleder Trond Elveos, 46804949, eller e-post

Plan og kunngjøring er i samsvar med plan- og bygningslovens paragrafer 12-8, 12-3 og 3-7.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Tynset