SMARTere vedlikehold av veginfrastruktur er et tverrfaglig FOU-prosjekt med hensikt på å forbedre og effektivisere vedlikehold av vegnettet i Norge.

I 2020 startet FoU-programmet SMARTere vedlikehold. Det unike prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen, NTNU, og NTNU Technology Transfer AS.

Vi ønsker å utvikle nye metoder, produkter og teknologier til sektoren. I tillegg skal vi øke kunnskap og bidra til rekruttering innen relevante fagområder.

Vi håper at forskningsresultatene vil gi oss de løsningene Statens vegvesen og entreprenører trenger for å utføre de rette tiltakene på det rette stedet til den rette tiden.

Les mer om prosjektet på NTNU 

Programeierskap og programledelse hos Statens vegvesen ligger ved avdeling teknologi, divisjon Drift og vedlikehold.

Kontaktpersoner i Statens vegvesen

 Senioringeniør Teknologi Drift og vedlikehold, Statens vegvesen

Sjefingeniør Teknologi Drift og Vedlikehold, Statens vegvesen

Bakgrunn for prosjektet

Drift og vedlikehold av riksvegnettet er nødvendige oppgaver for å kunne levere et fremkommelig og trygt vegnett. Hvert år bruker vi over 7 milliarder kroner for å løse disse oppgavene. I tillegg bevilges det flere milliarder til utbedringer av vegene, trafikksikkerhetstiltak, bygging av gang- og sykkelveger og til fornying og oppgradering av veginfrastrukturen. 

Det er viktig at disse tiltakene gjennomføres mest mulig kostnadseffektivt, slik at disse midlene bidrar best mulig til et fremkommelig, sikkert og miljøvennlig vegnett. Dette krever at vegeier Statens vegvesen har en kompetent og effektiv byggherreorganisasjon, som har oppdaterte arbeidsprosesser og tar i bruk ny teknologi og nye løsninger. Tilsvarende gjelder for bransjen, entreprenører, rådgivere, forskningsinstitutter og universiteter.

Økte krav til vegnettet, økt belastning og slitasje fra trafikk og et krevende klima gjør at det er et kontinuerlig behov for ny kunnskap, ny teknologi og nye arbeidsprosesser for å kunne løse disse oppgavene på en best mulig måte. Vegnettet har en verdi på over 1000 milliarder kroner. Det er god økonomi i å ivareta vegkapitalen for å unngå økt forfall og arbeide for en robust veginfrastruktur. 

FoU skal stimulere til å finne, analyser, utvikle og implementere mulig teknologi og løsninger. Det krever at vi fremskaffer mer kunnskap om hvilke tiltak, og hva slags teknologi og metoder vi kan sette inn for å møte dagens og morgendagens utfordringer og behov. De beste hodene i kunnskapsmiljøene må motiveres til å jobbe med våre problemstillinger, bransjen må utfordres på innovasjon og Statens vegvesen må profesjonaliseres og moderniseres innenfor drift og vedlikehold. Vi må lære av andre, både nasjonalt og internasjonalt. FoU SMARTere vedlikehold vil bidra til dette.