Vi inviterer leverandører til dialog og samarbeid om satsningen på ny teknologi på fjellovergangene på europa- og riksvegnettet.

Statens vegvesen har ansvar for viktige vegstrekninger som påvirkes mye av vær og vinterforhold. Det er 23 fjelloverganger på europa- og riksvegnett og 2 vegstrekninger med tilsvarende fjellproblematikk i lavlandet. Full stenging eller delvis stenging med kolonnekjøring, skaper forsinkelser og utfordringer for brukere av vegnettet, og påvirker trygghet og beredskap.

Gjennom teknologisatsning i Nasjonal transportplan har Statens vegvesen etablert prosjektet «Forutsigbart framkommelige fjelloverganger» der målet er å bruke eksisterende og ny teknologi på alle våre fjelloverganger.

Mål for prosjektet

Prosjektet skal å gi både økt forutsigbarhet og økt framkommelighet og er planlagt over 5 år i perioden 2022–2026. Satsningen består av fire arbeidspakker som innebærer:

 • Værutsatte strekninger blir instrumentert med sensorer om vær, vind og trafikkforhold.
 • Statens vegvesen har nødvendige IT-løsninger for å behandle data, og gi god beslutningsstøtte til byggeledere, entreprenører på vegdrift, til nødetater og til trafikanter/transportnæring.
 • Koordinere fysiske tiltak innenfor ordinære vegbudsjetter (utbedring av veg: kurvatur, stigninger, fresefelt, skredoverbygg, mm.) der det er behov.
 • Etablere en arena for innovasjon og finansiering av forslag fra leverandører.

Vi ønsker forslag

I 2022 og 2023 vil prosjektet i første omgang å fokusere på å instrumentere og digitalisere utvalgte fjelloverganger med eksisterende løsninger i markedet. Det innebærer anskaffelse og instrumentering av friteksttavler, værstasjoner og annen eksisterende sensorikk. I årene som kommer vil instrumenteringen skaleres opp til å omfatte samtlige 23 fjelloverganger.

Vi ønsker forslag til

 • nye tiltak som tas i bruk i driftskontrakt
 • utprøving av kjøretøyteknologi
 • utvikling eller å ta i bruk nytt materiell eller utstyr

Samtidig ønsker vi å etablere en arena der innovasjon og utvikling av området settes på agendaen. Her er det ønskelig å legge opp til en dialog rundt nye løsninger for å instrumentere fjellovergangene og nye metoder, blant annet for å lage prognoser på stenging av fjelloverganger.

I den forbindelse ønsker vi å invitere til en rekke leverandørdialoger for å få informasjon om, og innspill på, mulige løsninger som svarer opp Statens vegvesen sitt behov for økt fremkommelighet og forutsigbarhet på fjellovergangene.

Om dialogprosessen

Statens vegvesen vil gjennomføre en rekke dialogkonferanser med potensielle leverandører og fagfolk som forberedelse til anskaffelse av løsninger som vil øke fremkommelighet og forutsigbarhet på våre fjelloverganger. Hensikten med dialogen er å få kunnskap om hva som finnes av anskaffelsesklare løsninger for å dekke våre behov i markedet – og om det er ytterligere teknologi/materiell/utstyr/tiltak i driftskontrakten som kan utvikles for bedre å oppnå målsetting om økt fremkommelighet og forutsigbare fjelloverganger.

Vi vil bruke innsikten fra dialogen til å utforme et best mulig konkurransegrunnlag
for kommende anskaffelse(r), og se på mulighetene for evt. utvikling av nye løsninger. Vi ønsker at du som leverandør deler din kunnskap om de mulighetene som finnes.

Første markedsdialog

Statens vegvesen inviterte til første dialogkonferanse med markedet 13. september 2022 for å:

 • Informere om prosjektet og tilhørende pågående tiltak i Statens vegvesen.
 • Ha dialog rundt eksisterende løsninger som er mulig å instrumentere fjellovergangene med i dag. Aktuelle leverandører holdt en kort presentasjon av sine løsninger.
 • Legge opp til en diskusjon rundt fremtidige løsninger.

Videre prosess

Statens vegvesen inviterte leverandører til å sende inn et skriftlig innspill i etterkant av leverandørkonferansen 13. september. Mange leverandører benyttet seg av muligheten og har vist stort engasjement for prosjektet.

En-til-en møter med leverandørene ble gjennomført i løpet av oktober måned. 

På kort sikt 

Tiltak vi ønsker å gå til anskaffelse av på kort sikt, tidsperspektiv 2022/2023:

 • En løsning for værprediksjon som kan støtte både trafikanter, men også driftsentreprenører.
 • System for hendelsesdeteksjon ved forskjellige smertepunkter.
 • Instrumentering/utplassering av sensorikk for mer datainnsamling i sanntid (vær, føre- og trafikkforhold).

Vi har ambisjon om å utlyse konkurranser for disse tre fokusområdene i løpet av vinteren 2022/23.

Til informasjon har vi parallelt påbegynt arbeidet med en rammeavtale for innkjøp av fullgrafiske variable skilt (noen ganger omtalt som friteksttavler).

I et litt lengre tidsperspektiv

Tiltak vi ønsker å realisere i et litt lengre tidsperspektiv, tidsperspektiv 2024–2026:

Invitasjon til ny dialog

Vi vil invitere til en ny dialog hvor flere leverandører på tvers, og vi i Statens vegvesen, i fellesskap kan diskutere utfordringsbildet og mulige løsningsalternativer.

Her ønsker vi et fysisk møte hvor vi i Statens vegvesen har med både interne byggeledere, aktuelle driftsentreprenører, samt aktører fra transportnæringen.

Invitasjon til dette vil være åpent for alle leverandører som vil delta. Tid og sted er ikke satt, men vi ser for oss en dato i løpet av første halvdel av 2023.

Kontaktperson

Petter Storødegård

Tlf. 95034572