VegDim er et FOUI-program med med mål om å utvikle og ta i bruk et digitalt dimensjoneringssystem for vegovebygninger.

illustrasjon av prosjektet vegdim
.

Systemet vil kunne beregne nedbrytning/levetid av veien på grunn  av belastning fra trafikk og klima. Målet med FoUI-programmet er å utvikle og ta i bruk et analytisk/digitalt dimensjoneringssystem for vegoverbygning. Dette systemet skal tilpasses norske forhold og byggemetoder slik at det er lettere å ta hensyn til livsløpskostnader og miljøeffekter ved planlegging og optimalisering av vegoverbygninger.

Etter evaluering av eksisterende systemer, ble det svenske ERAPave systemet som er under utvikling, valgt. Dette vil bl.a. gi oss en større fleksibilitet i valg av materialer og lagtykkelser enn dagens praksis (N200 Vegbygging). Dagens praksis er empirisk bygd opp, og baserer seg på indeksmetoden, og tar utgangspunkt i tabeller og formler i N200. Parameterne og kriteriene i denne metoden blir satt på generell basis, og varierer lite med tanke på lokale forhold. ERAPave tar inn flere og lokale parametere. Når systemet er modent, vil dette implementeres i N200. Systemet vil kunne brukes både for nybygging av veg, men også for vedlikehold av veg.

Hovedleveranse: Et nytt dimensjoneringssystem (dataverktøy) og en dimensjoneringspraksis der en har større fleksibilitet og mulighet til å dokumentere konsekvenser av ulike valg.

VegDim skal gi:

  1. Bedre systemer for planlegging og forvaltning av vegnettet
  2. Redusert miljøbelastning: reduksjon i energiforbruk og klimagassutslipp ved bygging og vedlikehold av veger
  3. Økt kunnskap og kompetanse innen vegteknologi

Et moderne dimensjoneringssystem som gir dokumentasjon på tilstandsutviklingen vil gi et mye bedre beslutningsgrunnlag ved planlegging av veger. Dette vil gi grunnlag for optimalisert forvaltning av vegnettet (livsløpskostnader) og bedre langsiktige vedlikeholdsplaner.

Ved bruk av disse verktøyene kan man også ta hensyn til miljø ved planlegging, bygging og vedlikehold av veger. Dette gjør at vi på en bedre måte kan oppnå reduksjon i energiforbruk og klimagassutslipp, som vil bidra til å oppnå nasjonale klimamål.

Programmet vil gjennom interessante studentoppgaver og ny kunnskap også bidra til bedre rekruttering til fagområdet.

Kontaktperson:
Prosjektleder , sjefingeniør Teknologi Drift og Vedlikehold, Statens vegvesen