Vi inviterer leverandører til dialog og samarbeid om satsningen på ny teknologi på fjellovergangene på europa- og riksvegnettet.

Statens vegvesen har ansvar for viktige vegstrekninger som påvirkes mye av vær og vinterforhold. Det er 23 fjelloverganger på europa- og riksvegnett og 2 vegstrekninger med tilsvarende fjellproblematikk i lavlandet. Full stenging eller delvis stenging med kolonnekjøring, skaper forsinkelser og utfordringer for brukere av vegnettet, og påvirker trygghet og beredskap.

Gjennom teknologisatsning i Nasjonal transportplan har Statens vegvesen etablert prosjektet «Forutsigbart framkommelige fjelloverganger» der målet er å bruke eksisterende og ny teknologi på alle våre fjelloverganger.

Mål for prosjektet

Prosjektet skal å gi både økt forutsigbarhet og økt framkommelighet og er planlagt over 5 år i perioden 2022–2026. Satsningen består av fire arbeidspakker som innebærer:

 • Værutsatte strekninger blir instrumentert med sensorer om vær, vind og trafikkforhold.
 • Statens vegvesen har nødvendige IT-løsninger for å behandle data, og gi god beslutningsstøtte til byggeledere, entreprenører på vegdrift, til nødetater og til trafikanter/transportnæring.
 • Koordinere fysiske tiltak innenfor ordinære vegbudsjetter (utbedring av veg: kurvatur, stigninger, fresefelt, skredoverbygg, mm.) der det er behov.
 • Etablere en arena for innovasjon og finansiering av forslag fra leverandører.

Vi ønsker forslag

I 2023 vil prosjektet i første omgang å fokusere på å instrumentere og digitalisere utvalgte fjelloverganger med eksisterende løsninger i markedet. Det innebærer anskaffelse og instrumentering av friteksttavler, værstasjoner og annen eksisterende sensorikk. I årene som kommer vil instrumenteringen skaleres opp til å omfatte samtlige 23 fjelloverganger.

Vi ønsker forslag til

 • nye tiltak som tas i bruk i driftskontrakt
 • utprøving av kjøretøyteknologi
 • utvikling eller å ta i bruk nytt materiell eller utstyr

Vi har etablert en arena der innovasjon og utvikling av området settes på agendaen. Her ønsker vi å legge opp til en dialog rundt nye løsninger for å instrumentere fjellovergangene og nye metoder, blant annet for å lage prognoser på stenging av fjelloverganger.

I den forbindelse ønsker vi å invitere til en rekke leverandørdialoger for å få informasjon om, og innspill på, mulige løsninger som svarer opp Statens vegvesen sitt behov for økt fremkommelighet og forutsigbarhet på fjellovergangene.

Om dialogprosessen

Statens vegvesen vil gjennomføre en rekke dialogkonferanser med potensielle leverandører og fagfolk som forberedelse til anskaffelse av løsninger som vil øke fremkommelighet og forutsigbarhet på våre fjelloverganger. Hensikten med dialogen er å få kunnskap om hva som finnes av anskaffelsesklare løsninger for å dekke våre behov i markedet – og om det er ytterligere teknologi/materiell/utstyr/tiltak i driftskontrakten som kan utvikles for bedre å oppnå målsetting om økt fremkommelighet og forutsigbare fjelloverganger.

Vi vil bruke innsikten fra dialogen til å utforme et best mulig konkurransegrunnlag
for kommende anskaffelse(r), og se på mulighetene for evt. utvikling av nye løsninger. Vi ønsker at du som leverandør deler din kunnskap om de mulighetene som finnes.

Første markedsdialog

Statens vegvesen inviterte til første dialogkonferanse med markedet 13. september 2022 for å:

 • Informere om prosjektet og tilhørende pågående tiltak i Statens vegvesen.
 • Ha dialog rundt eksisterende løsninger som er mulig å instrumentere fjellovergangene med i dag. Aktuelle leverandører holdt en kort presentasjon av sine løsninger.
 • Legge opp til en diskusjon rundt fremtidige løsninger.

Statens vegvesen inviterte leverandører til å sende inn et skriftlig innspill i etterkant av leverandørkonferansen 13. september. Mange leverandører benyttet seg av muligheten og har vist stort engasjement for prosjektet.
En-til-en møter med leverandørene ble gjennomført i løpet av oktober 2022.

Andre markedsdialog

Andre markedsdialog ble gjennomført på Gardermoen 4. mai 2023. Dette var en oppfølger fra første markedsdialog, men denne gangen med representanter fra både brukere av veinettet, entreprenører, leverandører og Vegvesenet. Her ble det presentert prosjektstatus fra Forutsigbart framkommelige fjelloverganger og andre tilhørende prosjektgrupper i Vegvesenet. Andre del inneholdt en workshop hvor deltakerne gruppevis diskuterte utfordringsbildet og potensielle løsninger for fremtiden.

Ta kontakt for å få tilgang på presentasjon og oppsummering av konferansen.

Videre prosess

Anskaffelser 

Tiltak vi ønsker å gå til anskaffelse av på kort sikt:

 • En løsning for værprediksjon som kan støtte både trafikanter, men også driftsentreprenører.
 • System for hendelsesdeteksjon ved forskjellige smertepunkter.
 • Instrumentering/utplassering av sensorikk for mer datainnsamling i sanntid (vær, føre- og trafikkforhold).

Prosjektet har påbegynt arbeidet med en rammeavtale for innkjøp av fullgrafiske variable skilt (noen ganger omtalt som friteksttavler). I påvente av rammeavtalen vil prosjektet gå til anskaffelse av et mindre antall variable skilt. Utlysningen er publisert på doffin.no.

Videre dialog

Vi ønsker å opprettholde dialogen vi har etablert med markedet og sikter mot å gjennomføre, og videreutvikle, møtearenaen prosjektet nå har etablert

Kontaktperson

Petter Storødegård

Tlf. 95034572