Vi inviterer leverandører til dialog og samarbeid om satsningen på ny teknologi på fjellovergangene på europa- og riksvegnettet.

Statens vegvesen har ansvar for viktige vegstrekninger som påvirkes mye av vær og vinterforhold. Det er 23 fjelloverganger på europa- og riksvegnett og 2 vegstrekninger med tilsvarende fjellproblematikk i lavlandet. Full stenging eller delvis stenging med kolonnekjøring, skaper forsinkelser og utfordringer for brukere av vegnettet, og påvirker trygghet og beredskap.

Gjennom teknologisatsning i Nasjonal transportplan har Statens vegvesen etablert prosjektet «Forutsigbart framkommelige fjelloverganger» der målet er å bruke eksisterende og ny teknologi på alle våre fjelloverganger.

Vi ønsker forslag til

  • nye tiltak som tas i bruk i driftskontrakt
  • utprøving av kjøretøyteknologi
  • utvikling eller å ta i bruk nytt materiell eller utstyr

I 2022 og 2023 vil prosjektet i første omgang å fokusere på å instrumentere og digitalisere utvalgte fjelloverganger med eksisterende løsninger i markedet. Det innebærer anskaffelse og instrumentering av friteksttavler, værstasjoner og annen eksisterende sensorikk. I årene som kommer vil instrumenteringen skaleres opp til å omfatte samtlige 23 fjelloverganger.

Samtidig ønsker vi å etablere en arena der innovasjon og utvikling av området settes på agendaen. Her er det ønskelig å legge opp til en dialog rundt nye løsninger for å instrumentere fjellovergangene og nye metoder, blant annet for å lage prognoser på stenging av fjelloverganger.

I den forbindelse ønsker vi å invitere til en rekke leverandørdialoger for å få informasjon om, og innspill på, mulige løsninger som svarer opp Statens vegvesen sitt behov for økt fremkommelighet og forutsigbarhet på fjellovergangene.

Om dialogprosessen

Statens vegvesen vil gjennomføre en rekke dialogkonferanser med potensielle leverandører og fagfolk som forberedelse til anskaffelse av løsninger som vil øke fremkommelighet og forutsigbarhet på våre fjelloverganger. Hensikten med dialogen er å få kunnskap om hva som finnes av anskaffelsesklare løsninger for å dekke våre behov i markedet – og om det er ytterligere teknologi/materiell/utstyr/tiltak i driftskontrakten som kan utvikles for bedre å oppnå målsetting om økt fremkommelighet og forutsigbare fjelloverganger.

Vi vil bruke innsikten fra dialogen til å utforme et best mulig konkurransegrunnlag
for kommende anskaffelse(r), og se på mulighetene for evt. utvikling av nye løsninger. Vi ønsker at du som leverandør deler din kunnskap om de mulighetene som finnes.

Første dialogkonferanse 13. september 2022

Statens vegvesen inviterte til første dialog med markedet for å:

  • Informere om prosjektet og tilhørende pågående tiltak i Statens vegvesen.
  • Ha dialog rundt eksisterende løsninger som er mulig å instrumentere fjellovergangene med i dag. Aktuelle leverandører holdt en kort presentasjon av sine løsninger.
  • Legge opp til en diskusjon rundt fremtidige løsninger.

Videre prosess

Statens vegvesen inviterer leverandører til å sende inn skriftlige innspill (Doffin). Frist for å sende inn innspill er 23. september. Deretter inviteres leverandørene til å presentere sine innspill i 1:1 møter i uke 40 (4., 5. og 6. oktober).

Skriftlige innspill og informasjon som leverandørene gir i 1:1-møtene i etterkant av dialogkonferansen er konfidensielle, og kun svar fra oppdragsgiver på eventuelle spørsmål som leverandørene stiller i disse møtene vil deles i etterkant (ref. likebehandlingsprinsippet). Hvordan dere som leverandører fremstår og svarer i disse møtene er ikke en del av konkurransen, og heller ikke forpliktende for leverandøren. Det handler kun om at du som leverandør skal forstå vårt behov best mulig og at vi som innkjøper skal få best mulig oversikt over mulige løsninger før vi lyser ut konkurranse(r).

Mål for prosjektet

Prosjektet skal å gi både økt forutsigbarhet og økt framkommelighet og er planlagt over 5 år i perioden 2022–2026. Satsningen består av fire arbeidspakker som innebærer:

  • Værutsatte strekninger blir instrumentert med sensorer om vær, vind og trafikkforhold
  • Statens vegvesen har nødvendige IT-løsninger for å behandle data, og gi god beslutningsstøtte til byggeledere, entreprenører på vegdrift, til nødetater og til trafikanter/transportnæring
  • Koordinere fysiske tiltak innenfor ordinære vegbudsjetter (utbedring av veg: kurvatur, stigninger, fresefelt, skredoverbygg, mm.) der det er behov
  • Etablere en arena for innovasjon og finansiering av forslag fra leverandører

Kontaktperson

Petter Storødegård

Tlf. 95034572