Håndbok N500 gjelder alle typer vegtunneler på det offentlige vegnettet.

Håndboka omfatter alle forhold ved gjennomføringen av et vegtunnelprosjekt, fra tidlig planlegging til ferdig produkt, samt drift og vedlikehold. Normalen gjelder for nye tunneler, og skal også legges til grunn ved oppgradering av utstyr i eksisterende tunneler.

Det er lagt vekt på forholdet til omgivelsene, og at valg av løsninger og teknisk utstyr gjøres på bakgrunn av levetidsbetraktninger der også drifts- og vedlikeholdskostnader er vurdert.

Innholdet i håndbok er: oversikt over aktuelle lover og forskrifter, geologiske forundersøkelser, hensynet til omgivelsene, geometrisk utforming, trafikk- og brannsikkerhet, skilt, signaler og vegoppmerking, arbeider foran stuff, stabilitetssikring og vann- og frostsikring, drenering, vegfundament og vegdekke, tekniske anlegg, tilrettelegging for drift og vedlikehold, og krav til dokumentasjon.