Statens vegvesen skal som tiltakshaver løse en planoppgave, og vi skal forholde oss til omgivelsene og kommunale og regionale etater der vi planlegger.

Planlegging er en prosess. All god erfaring tilsier at det er viktig å trekke grunneiere, næringsdrivende, velforeninger, interesserte borgere, kommunens administrasjon, politikere og andre statlige- og fylkeskommunale etater aktivt med i planprosessen.

Planlegging av selve planprosessen er en viktig oppgave. Gode forberedelser vil gi en forbedret planprosess som igjen vil bidra til bedre og mer aksepterte løsninger. Medvirkning i planprosessene øker ikke planleggingskostnadene, men bidrar til at planleggerne får lettere tilgang til kunnskap.

Samarbeid

Hvor omfattende opplegget for medvirkning bør være og hvilke metoder som er hensiktsmessige, er avhengig av planoppgavens karakter og kompleksitet. Samarbeidet med kommuner og andre offentlige instanser kan organiseres som møtepunkter for gjensidig informasjon, gjerne i en samarbeidsgruppe. Planprosessen, løsningsforslag og utredninger/temautredninger er erfaringsmessig saker som det er nødvendig å diskutere på disse møtene. Her må blant annet alle utredninger og beslutninger gjøres rede for og drøftes.

Få fram lokalkunnskap

Forholdet til omgivelsene kan ivaretas gjennom åpne møter. Poenget er å få fram lokalkunnskap som beboere og næringsliv har om planområdet, få aksept/forståelse for utredningene og forslagene til løsninger. De berørte bør aktivt inviteres til å komme med sine forslag til løsninger etter at de har fått en tilstrekkelig helhetlig problemforståelse. Det er viktig å ta omgivelsene på alvor, og vise at det de bidrar med blir vurdert og brukt.

Organisering av planarbeidet

Måten planarbeidet organiseres på, må også tilpasses den aktuelle planoppgaven. Gruppa som skal jobbe med planlegging av et prosjekt settes sammen av folk med ulik fagbakgrunn og erfaring. For eksempel bør fagpersoner innenfor bygging og drift være involvert i planarbeidet. Det legges vekt på å sette sammen ei gruppe som kan jobbe kreativt og med aksept for å stille kritiske spørsmål. Det stilles også krav til åpenhet; dvs at plangruppa greier å sette seg inn i andres perspektiver og synspunkter. Dette er viktig for å få et godt resultat som Statens vegvesen og samfunnet ellers er tjent med.

Planlegging er folkeopplysning

Planlegging er også folkeopplysning. Deltakere i en planprosess lærer om planlegging generelt og om planprosessene til Statens vegvesen. Aktiv medvirkning bidrar til økt deltakelse fra berørte og interesserte, fjerner avstand mellom etat og borgere og reduserer avmaktsfølelsen.