Statens vegvesen deltar i internasjonalt FoU-samarbeid gjennom flere organer.

Internasjonalt forskningssamarbeid styrker kompetansen både i etaten og hos norske forskere som engasjeres i arbeidet. Det gir mulighet for å ta opp faglige problemstillinger i en bredde som en aktør alene ikke vil ha mulighet for og det gir et grunnlag for å ligge i forkant av utviklingen i eget land.

Statens vegvesen spiller en vesentlig rolle gjennom aktiv deltakelse og i styring av:

CEDR

Conference of European Directors of Roads (cedr.eu) er et samarbeidsforum for de europeiske vegdirektørene etablert i 2003. CEDRs formål er blant annet å bidra til fremtidig utvikling av hovedvegnettet og vegtrafikk som del av et integrert bærekraftig transportsystem.

CEDR har sitt sekretariat i Paris og har 28 medlemsland. 

NordFoU

NordFoU (nordfou.org) er et samarbeid mellom de nordiske land med hovedhensikt å initiere nordisk forskningssamarbeid. Samarbeidet er forankret i en avtale som vegdirektørene i de fem nordiske land underskrev i 2004, i 2015 ble også Færøyene offisielt en del av samarbeidet.

NordFoUs oppgave er å ta initiativ til fellesnordiske forskningsprosjekt og bidra til at Norden framstår som en samlet enhet overfor EU.

FEHRL

FEHRL (Forum of European National Highway Reseach Laboratories) (fehrl.org) er en sammenslutning av forskningslaboratorier knyttet til vegadministrasjonene i Europa.

FEHRLs formål er å gi vitenskapelig innspill til europeiske myndigheter på policy innen hovedsakelig vegprosjektering, men også på andre tema knyttet til vegtransport.