Planen skal sikre gjennomføringskraft og leveranser til hovedmålet i NTP 2022–2033 om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050.

Gjennomføringsplanen er oppdatert for perioden 2023-2027

Gjennomføringsplanen er Statens vegvesens plan for første seksårsperiode av Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Planen beskriver hvordan vi skal nå målene i NTP og prioritere midlene.

Gjennomføringsplanen er dynamisk og oppdateres årlig i mars-april i henhold til statsbudsjettet. Prioriteringen av store veiprosjekter over 1 mrd. kr legges frem for Samferdselsdepartementet hvert år i mai, så den fremkommer i gjennomføringsplanen først året etter. Økonomiske rammer og prioriteringer av veiprosjekter for det enkelte året fastsettes først når Stortinget fatter endelig vedtak om bevilgningene i statsbudsjettet.

Planen er oppdatert i henhold til statsbudsjettet 2023. Den statlige økonomiske rammen til Statens vegvesen i 2023 utgjør 31,5 mrd. kr. Rammen til investeringer er på 12,8 mrd. kr. Bompenger kommer i tillegg.

Statlige økonomiske rammer til veiformål på riksveier i gjennomføringsplanen 2022-2027 er 11,3 pst lavere enn rammene i første seksårsperiode NTP 2022-2033, gitt en videreføring av statsbudsjettet for 2023 i resterende periode. For investeringer (post 29 og 30) utgjør dette en reduksjon på 28,1 pst.

Gjennomføringsplanen omhandler planlegging og bygging av vei, trafikant og kjøretøy, drift og vedlikehold, ferjedrift, intern drift og forvaltningsoppgaver, tilskuddsposter og byområdene. Den omfatter også regelverksutvikling, utvikling av transportsystemet, bruk av ny teknologi og digitale løsninger til nytte for trafikanten og brukeren. Statens vegvesen jobber i hele landet, for hele landet.

Store veiprosjekter og mindre investeringstiltak

Porteføljen av store veiprosjekter og mindre investeringstiltak i seksårsperioden 2022–2027 bidrar til målet om å utvikle og tilrettelegge for et trygt, fremtidsrettet, miljøvennlig og effektivt transportsystem i 2050. Vi bygger ut lengre strekninger og bidrar slik til redusert reisetid, forutsigbarhet for næringstransport og utvidede bo- og arbeidsmarkedsregioner. 

Trafikant og kjøretøy

I perioden 2022–2027 prioriterer vi digitalisering av kundetjenester, kontroll av kjøretøyer og å sikre god trafikkopplæring. Godkjenning og registrering av kjøretøyer bidrar til sikrere og mindre miljøbelastende kjøretøyer. Vi gjennomfører målrettede tilsyn med trafikkskoler, verksteder og parkeringstilbydere. Vi utvikler og følger opp regelverk knyttet til trafikant- og kjøretøyområdet.

Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold av riksveier sikrer daglig et forutsigbart, fremkommelig og trafikksikkert riksveinett gjennom å ta vare på det vi har og gjøre det tilgjengelig for næringstransportene, og for alle andre brukere.

Ferje

Riksveiferjesambandene er en del av den samfunnskritiske infrastrukturen i Norge, og binder folk og næringsliv sammen. Statens vegvesen stiller krav til nullutslipps- eller lavutslippsteknologi i alle anbud i riksveiferjedriften når det ligger til rette for dette. Vi ser store muligheter i ny teknologi, og utvikler tiltak som skal bygge opp under det overordnende målet i NTP 2022–2033 om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Les mer om planene om et kostnadseffektivt ferjetilbud

Intern drift og forvaltningsoppgaver

Statens vegvesen gjennomfører daglig en rekke oppgaver innenfor forvaltning, strategisk planlegging, regelverksutvikling, sektoroppgaver og drift av veitrafikksentraler, som en del av vårt samfunnsoppdrag. Aktivitetene bidrar til å nå overordnede mål i NTP. Vi utvikler og tar i bruk ny teknologi og digitale løsninger. Les mer om Intern drift og forvaltningsoppgaver