Her finner du de politiske styringsdokumentene, roller og ansvarsdeling i det offentlige, og hvilke EU-aktører Norge er tilknyttet.

Statens vegvesen er veg-, system- og tjenesteeier, og har ansvar for mye av den digitale infrastrukturen. Vegvesenet er i tillegg ansvarlig for å regulere ITS, og jobber med prosjekter for testing og implementering av ny teknologi. 

Politiske styringsdokumenter

Ansvarsdeling og roller i det offentlige

Samferdselsdepartementet har det øverste politiske ansvaret for ITS. Det inkluderer utvikling av overordnede politiske mål, utforming av lovverk, finansielle rammer og deltagelse i internasjonalt samarbeid. Les mer om Samferdselsdepartementets ansvar for ITS i departementets ITS-strategi (Regjeringen)

Statens vegvesen har ansvaret for implementeringen av ITS. Det inkluderer implementering av politiske mål og lovverk, tilrettelegging av prosjekter, kunnskapsutvikling og rollen som system- og tjenesteeier. Les mer om Statens vegvesens ansvar i Vegvesenets ITS-strategi (PDF)

Kystvakten, Jernbaneverket, Luftfartstilsynet har ansvaret for ITS innen sine respektive ansvarsområder.

Forskningsrådet finansierer FoU-prosjekter innen ITS.

Fylkeskommuner har ansvar for fylkesveg og kollektivtrafikk.

En rekke bykommuner har igangsatt prosjekter innenfor ITS.

EU-aktører Norge er tilknyttet

C-Roads er samarbeidsorganisasjon for C-ITS-løsninger i Europa. Organisasjonen består av representanter fra europeiske vegmyndigheter, og er støttet fra EU-kommisjonen. Se c-roads.eu

ERTICO er en privat/offentlig organisasjon for ITS. De jobber med felles europeiske prosjekter for innovasjon, samarbeid og politikkutforming. ERTICO organiserer også en årlig ITS-konferanse. Se ertico.com 

Ertrac er en europeisk teknologiplattform som samler interessenter for veitransport for å utvikle en felles visjon for forskning på veitransport i Europa. Se ertrac.org  

Ectri er den ledende europeiske forskningsorganisasjonen for bærekraftig og multimodal mobilitet. Ectri er en ideell forening. The European Conference of Transport Research Institutes (ECTRI) Se ectri.org 

European ITS-platform er samarbeidsorganisasjon for mellom europeiske vegmyndigheter for bruk av ITS i transportkorridorer. Se its-platform.eu

Europakommisjonen utvikler ITS gjennom lovgivningsarbeid og økonomisk støtte. I tillegg har Europakommisjonen satt ned en egen ekspertgruppe på ITS. Se ec.europa.eu/transport/themes/its_en