Trafikkdøden på europeiske veier i 2023 viser at en positiv trend med færre drepte har stoppet opp. Norge er fortsatt det mest trafikksikre landet.

Island, Norge, Sveits og Sverige er de mest trafikksikre landene, viser EU-kommisjonens foreløpige tall om dødsulykker i trafikken for 2023.

Rundt 20.400 mennesker ble drept i trafikkulykker i EU i fjor, som er en liten nedgang på ett prosent i forhold til 2022. Til tross for en viss fremgang siden referanseåret 2019, er det få medlemsland som på vei for å nå målet om å halvere antall drepte i trafikken innen 2030.

I hele EU falt trafikkdøden i 2023 med 1 prosent fra året før. Selv om dette representerer rundt 2.360 færre omkomne sammenlignet med 2019 – som var året da EU fastsatte sitt offensive halveringsmål, har den nedadgående trenden flatet ut i flere medlemsland.

Sverige best i EU

Siden 2019 har antallet dødsfall i trafikken knapt falt i Spania, Frankrike og Italia, mens det har økt i Irland, Latvia, Nederland, Slovakia og Sverige.

I motsetning til dette, i løpet av de siste fire årene, er Belgia, Tsjekkia, Danmark, Ungarn og Polen på vei til å nå målet om 50 prosent reduksjon i trafikkdødsfall og alvorlige skader innen 2030.

Den samlede rangeringen av lands dødelighet har ikke endret seg vesentlig, med de sikreste veiene fortsatt funnet i Sverige (22 dødsfall pr. en million innbyggere) og Danmark (27/million). Bulgaria (82/mill.) og Romania (81/mill.) rapporterte de høyeste dødstallene i 2023.

Gjennomsnittet i EU var 46 veidøde pr. million innbyggere.

EØS-landene Sveits, Norge og Island klarer seg svært godt i sammenligningen med henholdsvis 22, 22 og 21 døde pr. million.

Kilde: EU-kommisjonen

Mest på landlige veier

De tilgjengelige EU-omfattende dataene for 2022 (detaljerte 2023-data er ennå ikke tilgjengelige) viser at 52 prosent av dødsfallene i veitrafikken skjedde på landlige veier, mot 38 prosent i urbane områder og 9 prosent på motorveier.

Trenden i antall drepte syklister på EUs veier er en alvorlig bekymring: Mer enn 2.000 syklister ble drept i 2022. Dette er den eneste hovedgruppen som ikke har sett en betydelig nedgang i antall omkomne det siste tiåret, særlig på grunn av en vedvarende mangel på hensiktsmessig infrastruktur og utrygg atferd hos alle trafikanter som fartsovertredelse, distraksjon og ruskjøring.

Menn dominerer

Menn sto for tre av fire dødsfall i trafikken (77 prosent). Eldre mennesker, i alderen 65+, har større risiko da de representerte 29 prosent av alle trafikkdødsfall mens de utgjør 21 prosent av befolkningen. Tilsvarende utgjorde unge i alderen 18-24 år 12 prosent av trafikkdøden, men 7 prosent av befolkningen.

Personer i bil (sjåfører og passasjerer) utgjorde 45 prosent av alle omkomne, mens fotgjengere stod for 18 prosent, motorsykler-førere (motorsykler og mopeder) 19 prosent og syklister 10 prosent.

Mønstrene endrer seg betydelig avhengig av alder. Blant de over 65 år representerer fotgjengere 29 prosent av omkomne og syklister 17 prosent.

Kilde: EU-kommisjonen

Sårbare trafikanter i byene

Innenfor byområder utgjør sårbare trafikanter (fotgjengere, syklister og brukere av motordrevne tohjulinger) nesten 70 prosent av alle omkomne.

Dødsfall i byer skjer i overveldende grad når en ulykke involverer biler og lastebiler, noe som understreker behovet for å forbedre beskyttelsen av disse sårbare trafikantene.

Kilde: EU-kommisjonen