Reguleringsplan for E134 Saggrenda–Elgsjø til offentlig ettersyn

— Statens vegvesen har i samarbeid med Kongsberg og Notodden kommuner utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning for ny E134 på strekningen Saggrenda–Elgsjø. Reguleringsplanen omfatter ca. 15 km ny 4-felts E134 med tilhørende vegnett, tekniske anlegg, massedeponier med mer.