E18 Vestkorridoren er et av Norges største utbyggingsprosjekter. I tillegg til styrket trafikksikkerhet og bedre trafikkflyt for særlig næringstrafikken, skal prosjektet bidra til å redusere bilbruken og legge til rette for at flere kan reise kollektivt, sykle eller gå. Et viktig hovedgrep er å skille fjerntrafikken fra lokaltrafikken og flytte deler av E18 under lokk eller i tunnel. Det gir muligheter for by- og stedsutvikling og bidrar til å redusere støy- og støvplagene fra E18 for de som bor i området. 

 

16.februar 2024 Beskyttet hul eik fant siste hvilested på Stubberud Skogpark

Flere nyheter fra E18 Vestkorridoren

Følg prosjektet på Facebook

 

Hva er E18 Vestkorridoren?

Prosjektinndeling E18 Vestkorridoren
Prosjektinndeling E18 Vestkorridoren Illustrasjon: Statens vegvesen

 

E18 Vestkorridoren er fellesbetegnelsen på hovedveien mellom Oslo og Asker kommune. Den planlagte utbyggingen av vegsystemet utgjør en samlet strekning på 17,3 km fra Lysaker i Bærum til Drengsrud i Asker. I tillegg omfatter prosjektet bygging av ny hovedsykkelrute, veg mellom Gjønnes og E18 (Gjønnestunnnelen), ny vegforbindelse til Fornebu (Vestre lenke), gang- og sykkelveger samt tilpasning til eksisterende veger.

E18 Vestkorridoren er en del av Oslopakke 3 og prioritert i Nasjonal transportplan 2018–2029 og i Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033.
Statens vegvesen er ansvarlig for planlegging og bygging.

E18 Vestkorridoren er delt i tre etapper:

Etappe 1: E18 Lysaker-Ramstadsletta

Prosjektet omfatter ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta, ny fylkesvegforbindelse til Fornebu (Vestre lenke), ny fylkesvegforbindelse til Gjønnes (Gjønnestunnelen) gang- og sykkelveger og tilpasninger til lokalveger.

Byggearbeid startet i november 2020. For tiden pågår er det anleggsarbeider på strekningen Fornebukrysset-Strand og på strekningen  Strand-Ramstadsletta. Det pågår arbeid med reguleringsplan for Lysaker kollektivterminal.

E18-delen av prosjektet planlegges åpnet for trafikk i 2027/2028 og hele prosjektet  E18 Lysaker-Ramstadsletta ventes ferdigstilt i 2030

Illustrasjonen viser planlagt framdrift for prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta
Illustrasjonen viser planlagt framdrift for prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta Illustrasjon: Statens vegvesen

Etappe 2: E18 Ramstadsletta-Nesbru

Det pågår arbeid med reguleringsplan på strekningen E18 Ramstadsletta-Nesbru.  
Arbeidet med reguleringsplan startet høsten 2020.  Planen er beregnet vedtatt av Bærum og Asker kommuner løpet av 2026.

Etappe 3: E18 Nesbru-Drengsrud

Strekningen inngår i vedtatt kommunedelplan for E18 Slependen-Drengsrud fra november 2016. Det pågår for tiden ikke planlegging på strekningen.  

Mål for E18 Vestkorridoren

Prosjektet E18 Vestkorridoren skal:

  • legge til rette for et funksjonelt vegsystem mellom Lysaker og Asker som har  gode knutepunkter og som gir muligheter for by- og stedsutvikling
  • redusere klimagassutslipp fra transport ved blant annet å  legge til rette for at flere kan reise kollektivt, sykle eller gå
  • redusere rushtidsforsinkelser
  • begrense trafikkbelastning på gatenettet i Oslo og lokalveier i Asker og Bærum
  • redusere antall drepte og hardt skadde
  • redusere luftforurensning og støyplager

Hvorfor ny E18?

 

E18 gjennom Asker og Bærum har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på rundt 90 000 kjøretøy. Vegen er med deten av Norges mest trafikkerte vegstrekninger. Strekningen er hovedinnfartsåre og gjennomfartsåre til Oslo fra vest. Vegen har mye kollektivtrafikk og er viktig for næringslivet. Videre er E18 en viktig transportåre mot kontinentet med tilknytninger til internasjonale ferje- og havneterminaler i Oslo.
Prognoser for befolkningsutvikling, regional økonomi og trafikk peker i retning av fortsatt betydelig vekst.

Flere skal kunne gå, sykle eller reise kollektivt

De store trafikkmengdene forårsaker forsinkelser og køproblemer på E18-strekningen.  Bussene har dårlig fremkommelighet, spesielt ut av Oslo og på tverrgående ruter. Dagens trafikksituasjon er en stor miljøbelastning for de mange som bor og arbeider nær veien, og E18 er en barriere for by- og stedsutvikling. Eksisterende sykkelforbindelse gjennom Bærum kommune langs E18 har varierende standard.

Det nye hovedvegsystemet skal ikke føre til mer privatbiltrafikk, men det skal sikre at flere kan reise kollektivt, sykle eller gå. Næringstransporten skal prioriteres. 
Færre en i dag skal bli plaget av støy og støv, Ved  blant annet å skille hovedvei og lokalvei og legge store deler av hovedvegsystemet i tunnel, skal prosjektet legge til rette for by- og stedsutvikling.  

Veg:
E18
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Asker, Bærum
Fylke:
Akershus
Lengde:
17,3 km (etappe 1 er 4 km hovedveg + lokalvei)
Omfang:
Lysaker (Bærum) - Drengsrud (Asker) + hovedsykkelvei, lokalvei til Fornebu og Gjønnes, gang- og sykkelveier
Finansiering:
Stat, Bompengar
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
Etappe 1, E18 Lysaker-Ramstadsletta har en styringsramme (P50) på 20,6 mrd (2024-) kroner. Kostnadsrammen for prosjektet (P85) er på 23,1 mrd (2024-) kroner.
Oppstart:
November 2020
Antatt opna:
2030

E18 Vestkorridoren © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Philip Pedersens vei 20, Lysaker

Kontaktar

Tom Hedalen

Prosjektsjef E18 Vestkorridoren
Telefon:
90 95 94 33
E-post:

Eirik Sølfest Thomassen

Prosjektleder E103 Strand–Ramstadsletta
Telefon:
975 11 151
E-post:

Trond Øygarden

byggeleder E103 Strand-Ramstadsletta
Telefon:
97565452
E-post:

Kjetil Fløtre

Prosjektleder E102 Fornebukrysset–Strand
Telefon:
911 39 522
E-post:

Hege Gran-Henriksen

Byggeleder, E102 Fornebukrysset-Strand
Telefon:
99 15 57 01
E-post:

Åge Brudeseth

Prosjektleder Gjønnestunnelen/forberedende anleggsarbeider/lokale støytiltak
Telefon:
90065279
E-post:

Nils Brandt

Prosjektleder Lysaker kollektivterminal
Telefon:
99386033
E-post:

Kari Floten

Prosjektleder Plan
Telefon:
97602344
E-post:

Trym Johannessen

Grunnerverv
Telefon:
916 55 049
E-post:

Tine Langvatn

Byggeleder lokale støytiltak
Telefon:
95814225
E-post:

Dagrunn Husum

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91345868
E-post:

Sist oppdatert: