Ny E39 fra Breivika til Digernes i Ålesund kommune vil i hovedsak følge dagens trasé.

E39 Ålesund–Digernes © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Strekningen mellom Breivika og Digernes er i en tidlig fase i planleggingen. Statens vegvesen jobber nå med å kartlegge mulige veglinjer i dette området. Planlegging av delstrekningen etter plan- og bygningsloven skal starte opp ved årsskiftet 2022/23.

Trafikkmengden på strekningen tilsier at det er behov for firefelts motorveg med en fartsgrense på 110 km/t. Samtidig jobbes det også med andre alternative løsninger. 

Etter innspill fra Ålesund kommune ser Statens vegvesen på mulighetene for en firefelts veg med 90 km/t. Ved å gå fra 110 km/t til 90 km/t kan bredden på vegen reduseres, og vegen kan følge topografien i området bedre. For å gå bort fra vegstandarden som trafikkmengden tilsier, må dette godkjennes i et eget organ i Statens vegvesen. Det foreligger nå godkjente fravikssøknader på følgende alternativer:  

  • Motorveg med total bredde på 19,0 m og fartsgrense 100 eller 90 km/t. 
  • Kombinasjon H3 (2/3 deler av strekningen) / H2 (1/3 del), fartsgrense 100 km/t  eller 110 km/t.

Alle alternativene Statens vegvesen jobber med på denne strekningen har løsninger som tar hensyn til drikkevannskilden Brusdalsvannet.

Grensepunktet i Breivika vil koordineres med prosjektet E39 Vegsund-Breivika.