Artikkelen er frå 2018, og innhaldet kan vere utdatert.

Nye tunneler på E6 gjennom Sørfold er etterlengtet, og i sommer har flere debattanter etterlyst tiltak fra Statens vegvesen. Regionvegsjef Torbjørn Naimak er glad for de5t store engasjementet, men registrerer også at det er en del misforståelser. I dette innlegget redegjør han derfor for status og for Statens vegvesens rolle.

Etter Avisa Nordlands artikkel 11. juli om at det mangler penger til å bygge ny E6 med nye tunneler gjennom Sørfold, har flere debattanter etterlyst tiltak fra Statens vegvesens side, senest Kurt Lofthus i sitt innlegg 20. juli. Nye tunneler er etterlengtet, så dette er en sak som engasjerer mange. Det er imidlertid en del misforståelser rundt prosjektet, så jeg vil gjerne orientere om status og om Statens vegvesens rolle.

Ingen ny beslutning

For det første vil jeg understreke at det ikke er gjort noen nye beslutninger eller endringer i prioriteringene etter at Stortinget behandlet Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 i juni i fjor. Her vedtok politikerne å sette av 8,5 milliarder kroner i perioden, men bare 500 millioner kommer de første seks årene. Det innebærer at det ikke er aktuelt med oppstart før tidligst i 2022.

Det er riktig at Statens vegvesen gjennomførte en rekordrask planlegging som var ferdig i 2016, slik at det skulle være mulig å starte byggingen allerede i 2018. Men etter behandlingen av Nasjonal transportplan for over ett år siden, har vi forholdt oss til at størstedelen av pengene ikke kommer før etter 2023. Det er altså ikke snakk om noen «ytterligere forsinkelse», slik Per Munkerud hevder i sitt innlegg «Full stopp i Sørfold – hvorfor?» i Avisa Nordland 16. juli.

Bevilgninger kommer seinere

Det er også en nokså utbredt misforståelse at pengene til ny E6 i Sørfold er bevilget. Men Nasjonal transportplan er nettopp en plan. For at Statens vegvesen skal kunne sette i gang nye prosjekter, er det nødvendig med egne bevilgningsvedtak. Det skjer gjennom årlige vedtak i statsbudsjettet, og gjennom egne stortingsproposisjoner.

Flere debattanter tar til orde for å bruke andre finansieringsformer, som OPS (offentlig/privat samarbeid) eller Nye Veier AS. Men uavhengig av hvem som skal stå for utbyggingen og hvordan den organiseres, må Stortinget gjøre forpliktende bevilgningsvedtak.

Sikkerhetskrav og tiltak

Tunnelene på dagens E6 gjennom Sørfold oppfyller ikke EUs sikkerhetskrav eller elektroforskriften for tuneller. Dette gjelder svært mange av landets tunneler, og bare i Nord-Norge er det satt av 2,6 milliarder kroner de neste fire årene til å oppgradere riksvegtunnelene – i tillegg til flere hundre millioner kroner som allerede er brukt på Helgeland og i Tromsø.

Kurt Lofthus foreslår at Statens vegvesen bedrer belysningen og hvitkalker tunnelene for å bedre trafikksikkerheten. Begge deler er gode tiltak, men utgjør bare en liten del av kravene til sikkerhet i moderne vegtunneler. I tillegg handler det blant annet om nødstasjoner, kommunikasjonssystemer, videovervåking, fluktveger, havarilommer, ventilasjon og vannforsyning.

Kostnadene til en slik oppgradering for E6-tunnelene i Sørfold er anslått til langt over en milliard kroner. Selv om tunnelene blir tryggere, vil de fortsatt være trange. I tillegg ville arbeidet ført til at deler av E6 måtte stenges helt anleggsperioden, og det ville være nødvendig å sette inn ferje for å avvikle trafikken. Dette var bakgrunnen for at Statens vegvesen i stedet anbefalte å bygge helt nye tunneler, og utbedre hele strekningen fra Megården til Mørsvikbotn. Regjeringen sluttet seg til anbefalingene i 2015.

Status og framdrift

Fordi det ennå vil ta tid før E6-tunnelene i Sørfold kan oppgraderes, har Statens vegvesen foreslått å sette av 100 millioner kroner til minimumstiltak før 2021. Men heller ikke disse pengene er bevilget ennå. I mellomtida jobber vi med å vurdere hvilke midlertidige tiltak vi må gjøre, og helst på en måte som gjør at pengene ikke er bortkastet når vi skal gjøre de virkelig store investeringene på tunnelsida i Sørfold.

Statens vegvesen er klar til å gjennomføre den store satsingen på sikkerhet og framkommelighet på E6 i denne delen av Nordland, men vi må vente til Stortinget bevilger pengene. Ut fra dagens planer og med effektiv gjennomføring av utbyggingen kan den nye E6 gjennom Sørfold tas i bruk i god tid før 2030.

 

Aktuelt for fylke: Nordland