Artikkelen er frå 2017, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen tar i dag de første symbolske spadetakene for nye Tana bru sammen med HAK Entreprenør og Vistal Gdynia, som har fått oppdraget med å bygge brua. Nye Tana bru skal være ferdig i august 2019.

- Vi er glad for å være i gang. Dette er et spennende prosjekt, blant annet fordi vi skal bygge høyt i forhold til det som er vanlig for Statens vegvesen i Finnmark, sier avdelingsdirektør Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen i Finnmark.

Hun ser fram til å få bort en flaskehals for transporten, samtidig som den nye brua blir et landemerke Finnmark kan være stolt av.

- Jeg syns også det er ekstra stas at et firma her fra fylket har fått oppdraget i samarbeid med en utenlandsk entreprenør, sier Oddbjørg Mikkelsen.

Byggestart

For noen dager siden startet arbeidet med skogrydding og klargjøring av anleggsområdet. Første delen av den fysiske byggingen er nedsetting av peler som blir fundamentering for den nye brua. Etter planen vil en del av det 95 meter høye brutårnet komme på plass til høsten, i tillegg til noen seksjoner på veibanen.

Kontrakten er tildelt et arbeidsfellesskap av to entreprenører, der polske Vistal Gdynia SA har ansvaret for stålarbeidet, mens altafirmaet HAK Entreprenører AS står for betong- og vegarbeidet. 

Brutårn

Arbeidet starter på den sida av elva som vender mot Tana sentrum. Når tårnfundamentet er støpt ferdig, begynner man å reise selve brutårnet. Dette vil skje ved hjelp av en 110 meter høy heisekran. Stålkomponentene til brua fraktes fra stålverket i Polen til Tana, hvor brua blir ferdig montert våren 2018.

Bygging av selve vegbanen vil også starte i løpet av 2017. Det betyr at folk allerede til høsten kan få et godt inntrykk av hvordan brua blir seende ut.  

Pelearbeid

Trafikantene vil ikke bli direkte berørt av anleggsarbeidet før neste år, når arbeidet med tilførselsveger og rundkjøringene planlegges startet. Naboer og de som ferdes i området kan imidlertid komme til å høre pelearbeidet på seinvinteren, når pelene rammes ned i grunnen ved hjelp av en maskin med et hydraulisk fall-lodd.

Etter planen skal dette arbeidet starte i midten av februar og være ferdig før 1. mai. Forutsetningen er at ikke det blir for lange perioder med ekstrem kulde, ettersom arbeidet ikke kan utføres når temperaturen er under 15 minusgrader.

Tilknytningsveger og riving

Nye Tana bru blir en skråstagbru med et spenn på 234 meter. I tilknytning til brua vil en vegstrekning på 400 meter bli lagt om, og det skal bygges rundkjøringer på begge sider. Det er satt av 260 millioner til byggingen i årets statsbudsjett, og hele byggeprosjektet har en kostnadsramme 578 millioner kroner.

Den nye brua bygges 100 meter oppstrøms den eksisterende brua. Når den nye brua settes i trafikk, blir gammelbrua fra 1948 revet.

Første spadetak på Tana bru.
Ordfører Frank Ingilæ overværer de første symbolske spadetakene for Nye Tana bru som foretas av salgsdirektør Emilia Bombik fra Vistal Gdynia, daglig leder Ole Heggeli fra HAK Entreprenør og avdelingsdirektør Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen. Foto: Kari Karstensen
Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark